Porady prawne

Zasiłek pogrzebowy z KRUS

Mój mąż był rolnikiem. Otrzymywał w związku z tym świadczenie z KRUS. Po jego śmierci to ja poniosłam wszelkie koszty związane z jego pochówkiem. Czy mam prawo domagać się od KRUS zasiłku pogrzebowego?

Tak! Jeśli Pani mąż był uprawniony do emerytury z ubezpieczenia społecznego wypłacanego rolnikom indywidualnym, to jako członek jego rodziny, który poniósł koszty związane pogrzebem – ma pani prawo do zasiłku pogrzebowego. Takie świadczenie jest wypłacane w przypadku śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, osoby uprawnionej do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników, członka rodziny takiej osoby, albo osoby, która nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników lecz spełniała warunki do jej otrzymania. Rodziny zmarłych rolników otrzymują zasiłek pogrzebowy w takiej samej wysokości, jak rodziny zmarłych pracowników albo zwykłych emerytów. Wynosi on 4000 zł i wypłaca się go w takiej wysokości bez względu na koszty pogrzebu. Z pytania wynika, że to Pani poniosła całość kosztów pochówku, więc otrzyma też Pani pełny zasiłek pogrzebowy. Przepisy przewidują możliwość jego podziału, jeśli za pogrzeb zapłaci kilka osób. W takim przypadku zasiłek dzieli się proporcjonalnie do kosztów jakie osoby te poniosły. Do tego, żeby otrzymać ten zasiłek wystarczy wystąpić z wnioskiem o jego wypłatę do ZUS. Dołącza się do niego oryginały rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane z pochówkiem oraz dokumenty potwierdzające powinowactwo lub pokrewieństwo.

MS 19/2022, 10 listopada 2022