URSUS

Obwieszczenie o WYBORACH DO RADY SENIORÓW Dzielnicy Ursus

Już niebawem wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów.
Celem Rady Seniorów jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1422/2022
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z 28 września 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZGŁOSZENIU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW DZIELNICY URSUS
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY KADENCJI 2022–2025

Zgodnie ze Statutem Rady Dzielnicy Ursus stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, zmienionej uchwałą nr 40/X/2019 Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz uchwałą nr 160/XXXVII/2021 Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus powołuje członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. Wybór przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy odbywa się w drodze głosowania, które zostanie poprzedzone procedurą zgłoszenia kandydatów do Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 10 października 2022 roku do 24 października 2022 roku na formularzu zgłoszeniowym kandydata w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

• Krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działalności na rzecz seniorów.

• Zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury.

• Zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady.

• Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

• Listę poparcia, co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

Formularz zgłoszeniowy można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ursus lub pobrać ze strony internetowej urzędu.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Do zadań Rady należy: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy, współpraca z warszawską Radą Seniorów, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.

Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy.

Praca w Radzie ma charakter społeczny.

Burmistrz
Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

/-/Bogdan Olesiński

MS 18/2022, 20 października 2022