Porady prawne

Kara za niestawiennictwo w sądzie

Moi rodzice toczą spór przed sądem karnym. Nie chcę się w niego mieszać, ale wiem, że będą chcieli wezwać mnie na rozprawę w charakterze świadka. Co mi grozi, jeśli zignoruję wezwanie sądu?

Zgodnie z prawem – każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się przed sądem i złożyć zeznania. Ten kto bez odpowiedniego usprawiedliwienia (np. przedstawienia zwolnienia lekarskiego) nie stawi się w sądzie, może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do 3000 zł. Sąd ma też prawo zarządzić zatrzymanie takiej osoby i nakazać przymusowe doprowadzenie na salę rozpraw. Karę uchyla się, jeśli ten, na którego zostanie ona nałożona, usprawiedliwi swoją nieobecność. Powinien to zrobić w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia wymierzającego karę pieniężną.

Uporczywe uchylanie się od stawienia się przed sądem i złożenia zeznania jako świadek może nawet skutkować aresztowaniem na czas nieprzekraczający 30 dni. I to niezależnie od nałożenia kary pieniężnej.

Jak widać musi Pani stawić się na wezwanie sądu. Nie oznacza to jeszcze, że musi Pani składać wyjaśnienia. Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość, by osoby najbliższe oskarżonemu odmówiły składania zeznań. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych (czyli dzieci – tak jak w Pani przypadku), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

MS 09/2023, 23 listopada 2023