Porady prawne

Świadczenie alimentacyjne bezterminowo

Moje dziecko jest niepełnosprawne. Wystąpiłam do sądu o alimenty na nie i zostały mi przyznane. Niestety, ojciec dziecka nie chce ich płacić. Czy w tej sytuacji mogę się starać o wsparcie z funduszu alimentacyjnego?

W typowych przypadkach pieniądze z funduszu alimentacyjnego przyznawane są osobie do ukończenia przez nią 18 roku życia. Jeśli się uczy – może dostawać takie wsparcia do 25 roku życia. W przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie alimentacyjne przyznawane jest bezterminowo. Może tak być w Pani przypadku, o ile oczywiście posiada Pani taki dokument.

Dla osób ubiegających się o świadczenie alimentacyjne ważniejszy jest drugi warunek niezbędny do otrzymania takiego wsparcia. Jest ono wypłacane, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczają określonej kwoty. W okresie świadczeniowym 2023/2024 wynosi ona 1209 zł. Obowiązuje przy tym zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że ten, który przekracza określony limit o jeden złoty – dostaje świadczenie mniejsze o jeden złoty. Przepisy wprowadzają jednak zasadę, zgodnie z którą nie wypłaca się świadczeń mniejszych niż 100 zł. Świadczenie przyznaje się w wysokości ustalonych alimentów (czy to wynikającej z wyroku czy z ugody zawartej przed sądem), ale nie więcej niż 500 zł. Jeśli spełnia Pani ten warunek, można złożyć w gminie wniosek o wypłatę świadczenia alimentacyjnego. Dane zawarte w takim wniosku i w dołączonych do niego załącznikach składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek składa się albo papierowo (można go też wysłać zwykłą pocztą) albo drogą elektroniczną wykorzystując do tego celu Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia. Trzeba pamiętać, że w razie zmian w liczbie członków rodziny, utraty albo uzyskania dodatkowych dochodów, albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia alimentacyjnego, osoba korzystająca z tego świadczenia ma obowiązek powiadomić o tym organ, który jej to świadczenie przyznał.

MS 09/2023, 23 listopada 2023