Porady prawne

Zwolnienie lekarskie w dniu wypowiedzenia

Zostałem wezwany przez kadry, które wręczyły mi wypowiedzenie umowy o pracę. Poczułem się po tym tak źle, że od razu poszedłem do lekarza, a ten przepisał mi leki na serce i dał zwolnienie. Czy to oznacza, że wręczone mi wypowiedzenie jest nieważne, skoro tego samego dnia dostałem L4?

Niestety, wypowiedzenie umowy o pracę pozostaje ważne, co oznacza, że po odpowiednim okresie wypowiedzenia przestanie Pan być pracownikiem. Faktycznie Kodeks pracy zawiera ograniczenie, zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności tej osoby w pracy (a do tej kategorii zaliczamy także zwolnienia lekarskie). Wyjątek od tej reguły dotyczy jedynie upadłości albo likwidacji pracodawcy. Nie można zwolnić chorującego pracownika, ale tylko wtedy, gdy w dniu wręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę od rana nie było go w pracy. A Pan się w pracy stawił – przyjąć nawet należy założenie, że zdrowy – co oznacza, że pracodawca mógł Panu wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę. Późniejsze zwolnienie lekarskie – mimo, że wystawione tego samego dnia – nie pozwala na zastosowanie wzmiankowanego wyżej przepisu z Kodeksu pracy. Taka jest też linia orzecznicza Sądu Najwyższego. Często cytowana w takich przypadkach jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1993 r. (sygn. akt I PZP 68/92), zgodnie z którą: „Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 K.p.”. Dla skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę istotne jest więc to, że zostało ono Panu prawidłowo doręczone i miał Pan możliwość zapoznania się z jego treścią, co oznacza, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zaczął swój bieg. Pracownicy często popełniają błąd zakładając, że odmowa podpisania prawidłowo wręczonego wypowiedzenia umowy o pracę chroni ich przed zwolnieniem, bo przecież nie potwierdzili, że zapoznali się z oświadczeniem pracodawcy. W rzeczywistości to, czy pracownik podpisał klauzulę, że zapoznał się z wypowiedzeniem czy nie, nie ma większego znaczenia. Dla prawa pracy kluczowe bowiem jest to, że pracodawca stworzył mu warunki do tego, by zapoznać się z tym wypowiedzeniem. Jeśli tak było, brak podpisu pracownika pod oświadczeniem pracodawcy nie wpływa na ważność wypowiedzenia umowy o pracę. W konsekwencji wypowiedzenie to uznaje się za prawidłowo wręczone, a pracownik nie może się zasłaniać twierdzeniem, że nie podpisał formuły, iż się z nim zapoznał i zaakceptował jego treść.

MS 09/2023, 23 listopada 2023