Porady prawne

Dopłata do okularów albo soczewek

Pracuję w sklepie. Większość czasu w pracy spędzam przy komputerze. Czy w tej sytuacji mogę domagać się, by pracodawca sfinansował mi zakup okularów? Pytam, bo mój szef twierdzi, że takie pieniądze należą się wyłącznie tym pracownikom, którzy są zatrudnieni w biurze.

Przepisy prawa pracy nie uzależniają dofinansowania zakupu okularów od rodzaju stanowiska zajmowanego przez pracownika. Takie świadczenie należne jest tym zatrudnionym, którzy spełnią trzy warunki. Po pierwsze muszą oni wykonywać swoją pracę przy monitorach ekranowych (nie ma znaczenia czy odbywa to się w biurze czy w sklepie). Po drugie – korzystanie z komputerów zajmuje co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy osoby, która z nich korzysta (z pytania wynika, że tak tak jest w przypadku naszej Czytelniczki). I wreszcie po trzecie – pracodawca dopłaca do okularów tylko wtedy, gdy pracownik przedstawi mu odpowiednie zalecenie lekarza wydane w związku z badaniami okulistycznymi przeprowadzonymi w ramach profilaktyki opieki nad zdrowiem pracowników. Z zalecenia tego musi wynikać konieczność noszenia przez pracownika okularów w czasie pracy przy monitorze ekranowym. Jeśli spełnione są te warunki pracodawca ma obowiązek sfinansować okulary pracownikowi. Dodajmy od razu, że dotyczy to nie tylko typowych okularów, ale także soczewek kontaktowych. Przyjęło się bowiem, że pełnią one tę samą funkcję co typowe okulary, nie ma więc powodów do uznania, że pracownik decydujący się na korzystanie z nich nie ma prawa do wsparcia ze strony swego szefa. Dla bezpieczeństwa warto postarać się o zapis na zaleceniu od lekarza, że dotyczy on także soczewek kontaktowych. Wątpliwości budzi natomiast co innego. Czy podstawą takiego dofinansowania może być tylko zalecenie wydane w czasie badania wstępnego albo okresowego pracownika, czy też każde inne? Z praktyki wiemy, że obowiązek dopłaty przez pracodawcę do okularów może też wynikać z innych badań przeprowadzonych między badaniami okresowymi. Dla prawa pracy w tym zakresie mają one ten sam walor co badania okresowe. Po przedstawieniu takiego dokumentu pracodawcy osoba zobowiązana do korzystania z okularów przez lekarza powinna dostać pieniądze od pracodawcy. Środki te po stronie pracownika wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych, bo wydatek na okulary wynika z obowiązku dbania pracodawcy o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Ma to znaczenie dla tych pracodawców, którzy dopłaty do okularów finansują też na innej podstawie, np. w formie zapomogi dla pracownika.