Porady prawne

Jak się liczy wynagrodzenie urlopowe?

Zatrudniłam się w nowej firmie. Pierwszy raz poszłam w niej na urlop wypoczynkowy. Po jego zakończeniu zauważyłam sporo niższą wypłatę na koncie. Jak ustala się wynagrodzenie za czas urlopu? Co się w nim uwzględnia?

Pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego należy się wynagrodzenie urlopowe. Powinno odpowiadać temu wynagrodzeniu, jakie zatrudniony dostaje w czasie, w którym pracuje. Ta zasada jest jednak prosta do zastosowania tylko wtedy, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej wysokości, tzn. otrzymuje tylko pensję i nic więcej. Sprawy komplikują się, gdy mamy do czynienia z wynagrodzeniem złożonym z wielu składników, np. takim, na które składają się różnego rodzaju premie, nagrody itp. Kłopot polega na tym, że nie wszystkie te elementy są brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za czasu urlopu wypoczynkowego. Prawdopodobnie tak właśnie stało się z nasza czytelniczką.

Jej wynagrodzenie składa się zapewne z co najmniej kilku elementów poza samą pensją. Najwyraźniej niektóre z tych elementów nie zostały wzięte pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego, stąd wyraźnie mniejsza kwota na koncie czytelniczki.

Co do zasady przy ustalaniu wypłaty za czas urlopu nie bierze się pod uwagę przede wszystkim jednorazowych albo nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadani bądź za określone osiągnięcie. Pod tym nieco enigmatycznym zapisem kryją się nagrody. Chodzi jednak o te, które przyznawane są rzadko i nie mają stałego charakteru oraz szefostwo przyznaje je uznaniowo, co oznacza, że ich obowiązek wypłaty nie wynika np. z wewnętrznych aktów prawnych firmy w rodzaju regulaminu wynagradzania.

Do wynagrodzenia urlopowego nie dolicza się także wypłat za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju. Nie bierze się również pod uwagę nagród jubileuszowych oraz wypłat za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie liczy się także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Na wysokość wynagrodzenia urlopowego nie wpływa też kwota wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnej wypłaty określonej przepisami. Nie wlicza się także nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce budżetowej.

Do wynagrodzenia urlopowego nie należą także odprawy emerytalne, rentowe i inne pieniężne oraz wypłaty i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy. Tych wypłat nie bierze się pod uwagę ustalając wynagrodzenia urlopowe, ale tylko tych. A to oznacza, że wszystkie inne świadczenia powinny już być w tym wynagrodzeniu uwzględnione.

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022