POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Budżet PWZ na 2024 rok

Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego podczas grudniowej sesji uchwaliła Budżet PWZ na rok 2024. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Dochody budżetu określono w kwocie ponad 270 mln zł, a wydatki w kwocie ponad 343,8 mln zł.

Deficyt Budżetu Powiatu wynosi ponad 73,6 mln zł, zostanie on sfinansowany m.in.: przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie ponad 48,4 mln zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie ponad 7,2 mln zł, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie ponad 12,9 mln zł i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ponad 4,6 mln zł.

Zapłacimy rekordowe „Janosikowe”!

Tegoroczna danina „Janosikowego” wynosi aż 48 mln zł, oznacza to wzrost tego „podatku” płaconego na rzecz biedniejszych powiatów o 18 mln zł w stosunku do roku poprzedniego.

– Jest to absurdalna sytuacja – mówi 
Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński – że my, jako jeden z najbogatszych powiatów ziemskich w Polsce (licząc dochód na głowę mieszkańca) po zapłaceniu „Janosikowego” jesteśmy biedniejsi od tych, którym pomagamy. Budżet Powiatu zostaje w ten sposób ogołocony z potrzebnych środków na inwestycje. Trudno jest w takiej sytuacji  rozwiązywać codzienne problemy, których mamy bardzo wiele, zarówno na drogach powiatowych, jak i w oświacie. Musimy szukać środków finansowych na zewnątrz.

– Aby sprostać najpilniejszym potrzebom konieczne było zaciągnięcie kredytu. Działanie to uzgodniliśmy z Regionalną Izbą Obrachunkową – dodaje Starosta.

Radni zaplanowali w Budżecie Powiatu wydatki na drogi powiatowe w wysokości ponad 67,8 mln zł. Przedstawiamy Państwu zaplanowane inwestycje powiatowe z podziałem na poszczególne gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wiele z tych inwestycji, tak jak przed laty, będzie realizowanych wspólnie z gminami, przy wsparciu środkami finansowymi z Unii Europejskiej, a także z Budżetu Mazowsza i Budżetu Państwa.

Gmina Błonie

 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W, na odcinku Radonice- Bieniewice – ponad 159 tys. zł.
 2. Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W o łącznej dł. ok. 800 m, w miejscowościach Wola Łuszczewska i Nowy Łuszczewek – 1,2 mln zł.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną ul. Długiej w m. Bramki – 100 tys. zł.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, na odcinku o dł. ok. 2.900 m, od drogi woj. nr 579 do m. Wąsy Wieś. (inwestycja częściowo położona jest w gm. Leszno) – 300 tys. zł.
 5. Rozbudowa ulic Bieniewickiej i Błońskiej w Błoniu i Bieniewicach – ponad 10 mln zł.

Gmina Izabelin

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa  ul. 3 Maja, wraz ze skrzyżowaniami, na odcinku ok. 1050 m, od ul. Langiewicza w Izabelinie do ul. Parkowej w Truskawiu – ponad 3,5 mln zł.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w Izabelinie do końca drogi w Sierakowie – ponad 203 tys. zł.

Gmina Kampinos

 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. Niepokalanowskiej, na odcinku Podkampinos–Kampinos A, dł. ok. 1500 m – ponad 3,6 mln zł.
 2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 193805W o dł. ok. 1100 m w m. Rzęszyce i Strojec – 1,5 mln zł.

Gmina Leszno

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W, na odcinku Czarnów–
  –Wilkowa Wieś o dł. ok. 1300 m – ponad 110 tys. zł.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ok. 300 m, od DW nr 580 do ul. Fabrycznej – 200 tys. zł.
 3. Wykonanie peronu autobusowego na drodze powiatowej nr 214115W wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w Czarnowie – 250 tys. zł.

Gmina Łomianki

 1. Rozbudowa ul. Rolniczej, etap I, dł. ok. 1600 m – 16,1 mln zł.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej – ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w Łomiankach – ponad 490 tys. zł.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250 m, od skrzyżowania z ul. Rolniczą wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską – 150 tys. zł.

Gmina Ożarów Mazowiecki

 1. Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych – ulic: Piastowskiej,  Rajdowej i Piwnej w miejscowościach Konotopa i Jawczyce – ponad 6,3 mln zł.
 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej – ponad 285 tys. zł.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 m. w m. Pogroszew Kolonia – 4 mln zł.
 4. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowowiejskiej, na odcinku o dł. ok. 2100 m, od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w Pilaszkowie – 3,5 mln zł.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Strzykulskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wietrzną w Piotrkówku Małym i Ożarowie Mazowieckim – 150 tys. zł.
 6. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania o lewoskręt z ulicy Strzykulskiej z drogą krajową nr 92 – 100 tys. zł.
 7. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sochaczewskiej, na odcinku dł. ok. 1250 m – ponad 60 tys. zł.

Gmina Stare Babice

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800 m. od drogi woj. nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego (droga częściowo przebiega na terenie gm. Ożarów Maz.) – ponad 4 mln zł.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 m, od mostów w Lipkowie do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w Hornówku (na terenie gm. Izabelin) – ponad 119 tys. zł.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego. Etap 1 i 2 – ponad 197 tys. zł.
 4. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach Szkolnej i Akacjowej, na odcinku o dł. ok. 1300 m, od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do połączenia z ul. Orzechową w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare – 1,3 mln zł.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w Koczargach Starych – 100 tys. zł.
 6. Rozbudowa ul. Kwiatowej w Mariewie – ponad 1,9 mln zł.
 7. Rozbudowa ul. Izabelińskiej na odcinku o dł. ok. 1000 m. w miejscowościach: Stare Babice, Klaudyn i Lipków – 7 mln zł

PWZ