POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNISOLIDARNI Z UKRAINĄ

Pomoc dla Ukrainy trwa…

Już ponad rok trwa wojna na Ukrainie. Społeczność Powiatu Warszawskiego Zachodniego od początku tej tragedii włączyła się do ogólnopolskiego nurtu pomocy. Wiele osób pomaga indywidualnie udzielając schronienia i świadcząc pomoc materialną. W akcji pomocy od pierwszych dni wojny uczestniczy także samorząd powiatowy. Warto wiedzieć, że od 1 marca zmieniła się ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Trzeba partycypować w kosztach

Jak informuje MSWiA, nowa ustawa zakłada, że od 1 marca 2023 r. uchodźcy, których pobyt w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przekroczył 120 dni, będą pokrywać 50% kosztów pomocy, jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Z kolei, od 1 maja 2023 r. uchodźcy, których pobyt przekroczy 180 dni, będą pokrywać 75% kosztów, ale nie więcej niż 60 zł dziennie na osobę.

Jednocześnie przewidziano szereg wyjątków od tej reguły. Chodzi o to, aby osoby, które nie mają możliwości na usamodzielnienie się, mogły nadal bezpłatnie korzystać z pomocy. W kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem nie będą partycypować m.in. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, a także opiekujące się dziećmi do pierwszego roku życia, czy sprawujące opiekę nad minimum trójką dzieci. W szczególnych przypadkach wojewoda oraz inne organy przewidziane w ustawie będą mogły wyłączyć z ponoszenia kosztów osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach nowych rozwiązań wprowadzono także zapis dotyczący obwarowania możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski koniecznością posiadania numeru PESEL.


Zmiana zasad świadczeń rodzinnych

Nowelizacja uszczelnia także przepisy dotyczące świadczeń, z jakich mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy, tj. „500+”, „300+” czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W ustawie zapisano, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dane z rejestru Straży Granicznej dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy. Dzięki temu rozwiązaniu ZUS będzie mógł wstrzymać wypłatę świadczeń wobec osób, które opuściły Polskę.


Kontynuowanie wsparcia finansowego dla samorządów

Ustawa zakłada również kontynuowanie wsparcia finansowego dla samorządów w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w Polsce. Chodzi m.in. o koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami oraz zapewnieniem korzystania z wychowania przedszkolnego.


Wydział Zarządzania Kryzysowego koordynuje pomoc powiatową

Jak poinformował nas Jacek Piłkowski główny specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych PWZ, obecnie w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego na terenie naszego powiatu przebywa 711 osób, które ulokowane są w 8 obiektach. Najwięcej osób przebywa w willi „Wiosenna” w Święcicach (260), w Hotelu „Sun City” w Bramkach (200) i w Ośrodku Pallotynów w Ołtarzewie (82). W większości są to kobiety z dziećmi, samotne matki, osoby starsze, niepełnosprawne, a także całe rodziny z dziećmi. Zmiana ustawy o pomocy dla uchodźców spowodowała, że pewna grupa osób wyjechała z Polski. Kilka miesięcy temu w ośrodkach przebywało ponad tysiąc osób, obecnie jest ich dużo mniej. Na nasz teren przybywają także nowe osoby, ale przemieszczają się one przeważnie z sąsiednich rejonów Mazowsza.

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego od 1 marca działa specjalna komisja do spraw pomocy uchodźcom z Ukrainy. W jej skład wchodzą przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Pracy i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Już odbyło się kilka posiedzeń monitorujących sytuację w ośrodkach zakwaterowania.

Wśród uchodźców są także samotne dzieci. Jak zapewniła nas dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Gębala – PCPR zajmuje się ukraińskimi dziećmi, które przybyły do Polski bez opieki, a na Ukrainie przebywały w pieczy zastępczej. Sąd ustanawia dla nich opiekunów tymczasowych, którzy są jednocześnie opiekunami prawnymi. Chodzi o to, aby samotne dzieci uchronić przed różnymi zagrożeniami, a zwłaszcza przed „handlem ludźmi”, niebezpieczeństwo takie zawsze istnieje zwłaszcza w sytuacji realiów wojennych.


Powiat partnerem akcji „Mazowsze dla Ukrainy”

W marcu uruchomiono projekt Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Mazowsze dla Ukrainy”, którego partnerem jest Powiat Warszawski Zachodni. Dzięki środkom UE i Woj. Mazowieckiego (łącznie blisko 18 mln zł dla całego Mazowsza) możliwa będzie kolejna akcja pomocowa uaktywniająca Ukraińców społecznie i zawodowo.

Przewiduje się, że różnorodnymi działaniami pomocowymi objętych będzie co najmniej 1500 osób, w tym ok. 400 w naszym powiecie, ale ostateczna liczba uczestników projektu zależeć będzie od wysokości dostępnej puli środków oraz skali zaangażowania osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Uchodźcy będą mogli korzystać z różnych form wsparcia – zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Organizowane będą m.in.: kursy zawodowe, poradnictwo prawne i obywatelskie, nauczanie języka polskiego, zajęcia z psychologiem, warsztaty dotyczące różnorodnych zagrożeń, a także porady w zakresie animacji społeczno-kulturowej dla dzieci. W całości podjętych działań możliwe będzie korzystanie z usług tłumacza. Wśród proponowanych usług są również wspólne warsztaty różnic kulturowych czy spotkań integrujących społeczność lokalną.


Pani Julia pomaga!

W Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego od roku zatrudniona jest Julia Litwinowa, prawniczka ze Lwowa, która z ramienia powiatu koordynuje wszystkie działania dedykowane uchodźcom z Ukrainy. Pani Julia pomaga w szeregu spraw: od problemów językowych, aż po zagadnienia związane z opieką medyczną, znalezieniem pracy i zakwaterowaniem. Obecnie, w imieniu Starostwa, jest także koordynatorem projektu „Mazowsze dla Ukrainy”.

– Serdecznie namawiam wszystkich przybyłych z Ukrainy do zainteresowania się tym projektem – mówi Julia Litwinowa. – Musimy zdawać sobie sprawę, że środków na działania pomocowe ubywa i jest to być może jedna z ostatnich szans na bezpłatne podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, uzyskanie prawa jazdy, naukę języka polskiego i inne umiejętności, które przydadzą się do życia w Polsce.

Projekt będzie obejmował różne działania prawne, edukacyjne i psychologiczne – warto z nich skorzystać, tym bardziej, że w czasie kursów udzielana będzie także pomoc dotycząca opieki nad dziećmi i zorganizowany zostanie bezpłatny transport uczestników na zajęcia. Z tego programu będą mogli skorzystać wszyscy pełnoletni, nie ma bowiem kryteriów eliminujących ich z zajęć i działań pomocowych. Julia Litwinowa opiekuje się społecznością ukraińską na naszym terenie, obecnie jest to około 5 tys. osób. Koordynuje także działania, które nasz powiat prowadzi wspólnie z: Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża z Genewy, lekarzami z International Medical Relief (dzięki którym przebadano wszystkie osoby w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania) oraz  IOM – międzynarodową organizacją do spraw migracji, udzielającą pomocy humanitarnej i pomagającą m.in. w znalezieniu zatrudnienia.

Dla wszystkich osób z Ukrainy znajdujących się na terenie naszego powiatu podajemy nr telefonu do Julii Litwinowej – 506 339 345.

Na zdjęciu: Spotkanie w Starostwie przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Zarządu Powiatu i Julii Litwinowej (3 od lewej strony)

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023