POWIAT PRUSZKOWSKIWywiady

Plan na rozwój, doświadczenie w działaniu

Czy udało się zrealizować główne cele i projekty, które zostały postawione na początku kadencji? Jeśli tak, to jakie są główne osiągnięcia?

– Mijająca kadencja, podczas której, dzięki decyzji wyborców miałem możliwość pracować na rzecz Mieszkańców naszego powiatu, to kadencja wielkich inwestycji.

Inwestowaliśmy w edukację, czyli w młodzież, która zbuduje naszą przyszłość. Aby stworzyć naszym dzieciom i wnukom nowoczesne warunki do rozwoju budujemy Liceum Ogólnokształcące im. T. Koś­ciuszki w Pruszkowie – już we wrześniu tego roku ten imponujący gmach zapewni możliwość nauki blisko 800 uczniom i będzie jedną z najbardziej nowoczesnych i funkcjonalnych placówek oświatowych w regionie. Dostrzegając ogromne potrzeby edukacyjne i terapeutyczne dzieci oraz młodzieży z różnymi stopniami niepełnosprawności, wybudowaliśmy nową siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego, przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Kolejne osiągnięcie, o którym nie mogę nie wspomnieć, to budowa krytej pływalni przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. W obiekcie, certyfikowanym przez Polski Związek Pływacki, swoje talenty będą mogli szlifować m.in. uczniowie z powiatowych szkół. Pływalnia była od dawna wyczekiwana przez naszych Mieszkańców – bardzo cieszy mnie fakt, że sfinalizowaliśmy projekt, który przez wiele osób był określany jako nierealistyczny. Jak widać nie ma dla nas rzeczy niemożliwych! Kolejne realizacje, które stwarzają możliwości i warunki do rozwoju dla naszej młodzieży, to budowa hali praktyk z zapleczem dydaktycznym przy Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie oraz nowej nawierzchni boiska, która powstała na stadionie przy Szkole Mistrzostwa Sportowego – LO w Pruszkowie o parametrach zgodnych z FIFA Qua­lity Concept for Football Turf.

Jednym z priorytetowych zadań Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w tej kadencji była również poprawa opieki zdrowotnej i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku senioralnym. Aby poszerzyć katalog usług Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, wybudowaliśmy nowe skrzydło – Pawilon D, w którym do dyspozycji pacjentów i personelu oddano m.in.: nowoczesny blok operacyjny, blok porodowy z salą cięć cesarskich, centralną sterylizatornię, Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracownią tomografii komputerowej i pracownię badań endoskopowych (gabinety gastroskopii i kolonoskopii). Z kolei budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie to odpowiedź na wzrastającą liczbę osób wymagających profesjonalnej opieki, a tym samym stworzenie szansy odciążenia ich opiekunów – doskonale wiem jak ważne dla wielu rodzin w naszym powiecie jest powstanie PCOM w Brwinowie. Dążymy do tego, aby powiat pruszkowski był inkluzywnym miejscem do życia, pozbawionym barier architektonicznych i społecznych. Mocne społeczeństwo zawsze dba o najsłabszych.

Podsumowując, łączny koszt inwestycji kubaturowych w trakcie VI kadencji wyniósł blisko 175 mln zł! Priorytetem przy ich realizacji zawsze byli nasi Mieszkańcy.

Z jakimi wyzwaniami musiał się Pan zmierzyć w trakcie kadencji?

– Bezprecedensowe wydarzenia ostatnich lat, a zarazem wyzwania dla każdego samorządu w Polsce, to na pewno wybuch pandemii i atak Rosji na Ukrainę. Wojna, która trwa w Ukrainie implikowała szereg działań pomocowych – w naszych gminach schronienie znalazło, głównie w domach prywatnych, około 16 tys. osób! Obydwa wydarzenia były ogromnym sprawdzianem zarówno dla nas, jak i naszych Mieszkańców. Uważam, że wszyscy razem zdaliśmy go celująco, pokazując, że idea społeczeństwa obywatelskiego ma realne zastosowanie na naszym terenie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom prywatnym, organizacjom i włodarzom naszych gmin za współpracę i zaangażowanie w niesienie pomocy naszym sąsiadom.

Jak ocenia Pan relacje i współpracę z Radą Powiatu Pruszkowskiego, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną?

– Są to bardzo cenne relacje. Efektem dobrej współpracy z Radą Powiatu Pruszkowskiego jest ogromny rozwój powiatu pruszkowskiego w wymiarze gospodarczym i społecznym.

Wielką rolę odgrywało też skuteczne współdziałanie z włodarzami naszych gmin, dzięki któremu udało się zrealizować jeszcze więcej inwestycji.

Niezliczona liczba inicjatyw, które organizujemy wspólnie z przedstawicielami NGO ma dla mnie ogromną wartość. W 2023 roku organizacje pozarządowe otrzymały od nas ponad 430 tys. zł wsparcia, co pozwoliło na zrealizowanie 40 zadań publicznych! W tym roku dofinansowanie z budżetu powiatu pruszkowskiego otrzymały m.in. „Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z terenu powiatu pruszkowskiego”, „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu pruszkowskiego – Kawiarnia Szczęśliwa Siódemka”, „Razem sprawni. Powiatowy turniej unihokeja. Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa”, „II Edycja turnieju piłki nożnej Milan Sport Cup o Puchar Konstytucji 3. Maja” i wiele, wiele innych. Wyrazem docenienia wyjątkowych ludzi, działających społecznie na terenie naszego powiatu było „Święto NGO w Powiecie Pruszkowskim”, które odbyło się 9 marca i zostało sfinansowane ze środków Powiatu Pruszkowskiego.

Społeczność lokalna to siła naszego powiatu. Jestem zawsze otwarty na dialog i współpracę z Mieszkańcami oraz wspieranie promocyjne, finansowe i rzeczowe świetnych wydarzeń, które organizują pod Patronatem Honorowym Starosty Pruszkowskiego.

W jakim stopniu udało się poprawić jakość życia mieszkańców powiatu w ciągu ostatnich lat?

– Poza wspomnianymi inwestycjami kubaturowymi, które będą służyć naszej społeczności przez kolejne lata, zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych, mających niebagatelny wpływ na jakość życia i bezpieczeństwo Mieszkańców. Ich koszt wyniósł ponad 80 mln zł – były to: projekty, przebudowy i rozbudowy dróg, doświetlenia przejść, budowy chodników, a także nowe nasadzenia drzew i krzewów. Budowa ronda w miejscowości Łady, w gminie Raszyn; przebudowa mostu w Krakowianach nad rzeką Utratą, w gminie Nadarzyn; przebudowa: Alei Tysiąclecia w Piastowie, ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej w Granicy; rozbudowa ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach; czy kończąca się właśnie budowa ul. Broniewskiego w Pruszkowie, to tylko niektóre z nich. Warto też wspomnieć o przykładzie współpracy samorządów – budowie wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i Grunwaldzką w Piastowie, który współfinansowaliśmy wraz z Gminami: Miasto Pruszków i Miasto Piastów. W przyszłej kadencji planujemy dalszy rozwój infrastruktury drogowej, budowę oraz modernizację dróg.

Czy istnieją obszary, które wymagają dalszej uwagi i rozwoju w przyszłości?

– Jako lekarz z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w służbie zdrowia czuję się kompetentny i dostrzegam ogromną potrzebę kontynuacji działań na rzecz poprawy opieki zdrowotnej, z której korzystają Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego. Uruchomienie w Szpitalu Powiatowym Centrum Opieki Nad Matką i Dzieckiem oraz po uzgodnieniu zadań ze Szpitalem Kolejowym, Oddziału Intensywnej Terapii, który jest nieodzowny w szpitalu o profilu zabiegowym, to bardzo ważne, rozwojowe inwestycje. Kolejną powinno być powstanie Centrum Diagnostyki Onkologicznej. Organizując wiele profilaktycznych akcji pn. „Zdrowa Niedziela”, podczas których Mieszkańcy mają możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych, zauważamy duże zainteresowanie profilaktyką nowotworową. Badanie na obecność markerów nowotworowych, które oferujemy, cieszy się ogromną popularnością. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie, która uratowałaby życie wielu osób, byłoby z całą pewnością, stworzenie wspomnianego Centrum Diagnostyki Onkologicznej.

Jakie są główne plany na przyszłość powiatu, zwłaszcza w kontekście poprawy bezpieczeństwa, rozwoju infrastruktury drogowej, edukacji i ekologii oraz ochrony środowiska?

– Poprawa bezpieczeństwa w naszym powiecie nie będzie możliwa bez dalszego wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie i Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Wsłuchując się w głosy Mieszkańców, jako istotne działania prewencyjne wymieniłbym także zwiększenie liczby patroli policji oraz doświetleń przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnych.

W kadencji 2024–2029 postawiłbym na rozwój infrastruktury drogowej poprzez projektowanie i rozbudowę m.in.: ul. Książenickiej w Owczarni w Gminie Brwinów, ul. Willowej w Falentach Nowych w Gminie Raszyn wraz z rozbudową skrzyżowań z Drogą Hrabską i ul. Falencką, ul. Ks. Markiewicza i ul. Szerokiej w Młochowie i Parolach w Gminie Nadarzyn, ul. Warszawskiej w Piastowie oraz ul. Komorowskiej i ul. Pruszkowskiej od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy. Ulice Długa i Bolesława Prusa w Pruszkowie również wymagają koncepcji i projektu przebudowy.

Na polu edukacji dokonaliśmy już bardzo wiele, co nie oznacza, że możemy osiąść na laurach. Przyszłość powiatowej oświaty to rozwój szkolnictwa technicznego i branżowego, stworzenie Centrum Edukacji Doświadczalnej Mały Kopernik przy Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie oraz budowa hali sportowej w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie i dostosowanie szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ambitnym planem jest także rozbudowa Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica przy ul. Promyka w Pruszkowie.

Ochrona środowiska w naszym powiecie powinna skupić się na długofalowych i kompleksowych działaniach proekologicznych, opartych na współpracy pomiędzy wszystkimi gminami powiatu. Zaliczyłbym do nich stworzenie połączeń międzypowiatowych i międzygminnych realizowanych autobusami elektrycznymi, które są ekologicznym i nowoczesnym środkiem transportu publicznego oraz rozszerzenie działania dla wspólnego biletu na wszystkie linie PKP (w tym WKD i SKM). Ważnym zadaniem jest także walka o ograniczenie wycinki lasów w Nadleśnictwie Chojnów.

Czy istnieją konkretne projekty, którymi chciałby Pan się zająć w nowej kadencji?

– Poza wszystkimi projektami, które wymieniłem wcześniej chciałbym skupić się na aktywizacji społeczności lokalnej i promocji powiatu pruszkowskiego jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i inwestycji. Marzy mi się utworzenie Muzeum Regionalnego Ziemi Pruszkowskiej i Powiatowego Centrum Wolontariatu. Powiat Pruszkowski to miejsce, gdzie tradycja i nowoczesność idą ze sobą w parze. Dynamiczny rozwój gospodarczy, efektywne zarządzanie finansami publicznymi oraz troska o komfort życia Mieszkańców to moje priorytety.

Dziękuję za rozmowę.

MS 3/2024, 28 marca 2024