POWIAT PRUSZKOWSKIWywiady

Rekordowy budżet w historii powiatu

Wywiad ze Starostą Pruszkowskim Krzysztofem Rymuzą

Dzień dobry, Panie Starosto. Mamy początek roku. Niedawno pracowaliście Państwo nad budżetem powiatu na 2022 rok. Przyszedł czas na realizację planów. Ile jest pieniędzy i jak je wykorzystacie?

– Mamy historycznie największy budżet inwestycyjny w historii powiatu pruszkowskiego – ponad 66 mln zł! W porównaniu z rokiem 2021 – obecny budżet stanowi wartość większą o ok. 28 mln zł. Wraz z wydatkami niewygasającymi w wysokości ponad 17 mln zł, wielkość wydatków majątkowych do zrealizowania w roku 2022 wynosi ponad 83 mln zł. Natomiast dochody zostały zaplanowane na poziomie ponad 210 mln zł.

Planujemy cztery duże inwestycje kubaturowe. Jesteśmy w trakcie wyboru generalnego wykonawcy na przebudowę Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Zakończenie pierwszego etapu budowy liceum przewidujemy do końca przyszłego roku, a zakończenie całej inwestycji do końca 2024 roku. Łączny koszt tej wieloletniej przebudowy to ponad 50 mln zł!

Wkrótce, po wyborze generalnego wykonawcy ruszy kolejna, wyczekiwana inwestycja – budowa pływalni z dwoma basenami przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. Duży basen będzie miał wymiary 25 m × 21 m, a drugi – do nauki pływania – 17 m × 5 m.

W kategorii działań socjalnych naszym priorytetem jest budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie. Jeszcze w tym kwartale zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Planowany czas trwania robót inwestycyjnych – 2 lata. Natomiast w zakresie opieki zdrowotnej dobiegają końca prace budowalne nowo powstałego pawilonu „D” w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie. Powiat finansuje inwestycję. W tym roku zostanie zakupione wyposażenie dla pawilonu oraz doposażymy w aparaturę medyczną nowoczesny blok operacyjny na potrzeby oddziałów ginekologiczno-położniczego i chirurgii ogólnej.

Dodatkowo, trwa budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej, która rozpoczęła się w 2020 roku. Niebawem zakończymy pierwszy etap inwestycji, który obejmuje rozbiórkę części istniejących obiektów, budowę budynku tj. budynku głównego z częścią dydaktyczną, salą sportową wraz z umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowany termin zakończenia całej inwestycji – rok 2023.

Na wszystkie inwestycje kubaturowe udało nam się pozyskać znaczne kwoty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Ponadto zaplanowanych zostało kilka bardzo ważnych inwestycji drogowych: m.in. rozbudowa w Piastowie ul. Dworcowej oraz w Regułach ul. Bodycha na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej. Natomiast w Pruszkowie ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Planujemy także rozbudowę dróg powiatowych nr 1509W i 4108W w Milęcinie (Gmina Brwinów), polegającą na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W, łączących powiat pruszkowski z grodziskim.

Jak to się stało, że obecny budżet przedstawia się tak imponująco?

– Dzięki bardzo dobrej współpracy ze wszystkimi gminami i miastami z terenu powiatu pruszkowskiego, wspólnie realizujemy zaplanowane zadania z zakresu drogownictwa. Partycypacja w kosztach oscyluje na poziomie 20–40% wartości inwestycji.

Kluczowe inwestycje kubaturowe realizowane są przy współpracy z samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Jednak największe dotacje otrzymujemy z budżetu państwa, z programów przeznaczonych dla samorządów na inwestycje.

O ile pamiętam, były jakieś trudności z ustaleniem udziałów sąsiadujących ze sobą gmin w budowie skrzyżowania ul. Bodycha (przedłużenie Dworcowej) z ulicą Regulską w Ursusie.

– Ciąg ulic Dworcowej i Bodycha jest drogą powiatową przebiegającą przez miasto Piastów oraz gminę Michałowice. Natomiast samo skrzyżowanie z ul. Regulską częściowo znajduje się w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Rozmowy nt. rozbudowy drogi oraz przebudowy skrzyżowania pomiędzy zainteresowanymi samorządami trwają od kilku lat. Pierwotne rozmowy zakładały porozumienie 4-stronne – powiat pruszkowski, miasto Piastów, gmina Michałowice i m.st. Warszawa.

Liderem projektu miał być powiat pruszkowski, natomiast gminy podpisały porozumienie o dofinansowaniu. Każdy z nas zadeklarował finansowanie w kwocie na poziomie ok. 3,5 mln zł na realizację tej inwestycji, w skład której wchodzi nie tylko jezdnia i chodniki, ale także przebudowa całej infrastruktury i budowa sieci wodociągowej.

Pan Robert Soszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy w 2020 roku zadeklarował wsparcie m.st. Warszawy w wysokości 2,5 mln zł. Następnie otrzymaliśmy informację, że z powodu kłopotów finansowych spowodowanych pandemią COVID-19, miasto nie widzi możliwości wsparcia tej inwestycji. W związku z tym Powiat zlecił zmianę projektu jedynie w zakresie administracyjnym należącym do Powiatu Pruszkowskiego. Wobec powyższego Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wystąpił do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z propozycją budowy sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Czy są jakieś inwestycje, które powinny być realizowane w perspektywie kolejnych lat?

– Największym wyzwaniem dla nas są problemy komunikacyjne. Myślę, że rząd też to dostrzega próbując dobudować trzecią nitkę autostrady na odcinku Łódź–Warszawa, ale to są inwestycje, które przekraczają nasze kompetencje i nasze możliwości organizacyjno-finansowe. W tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy „Paszkowianki”, która powinna się zakończyć w ciągu 2 lat.

Trwająca już dwa lata pandemia prawdopodobnie wszystkim samorządom w Polsce sprawia wiele nieprzewidzianych trudności. Jak to wygląda w powiecie pruszkowskim?

– W dobie rosnącej inflacji oraz pandemii problematyczna jest realizacja przez wykonawców, którzy wygrywają przetargi, inwestycji w umownym terminie. Firmy budowlane zwracają uwagę na rosnące koszty materiałów budowlanych i czasami również brak wykwalifikowanych pracowników, przez co zagrożona jest terminowa realizacja inwestycji. Rządowe tarcze antykryzysowe wprowadziły nowe zasady działania na rynku budowlanym. W uproszczeniu, wykonawcy nie muszą przestrzegać terminów wykonania umówionych robót, jeżeli uzasadnią to powodami epidemii. Moim zdaniem aspekt ten jest powszechnie nadużywany. Dodatkowo koszty realizacji zaplanowanych inwestycji będą znacznie wyższe, na co wpływają m.in. wzrosty cen gazu i prądu. Te wszystkie czynniki nie nastrajają optymistycznie.

Czy według Pana reformy Polskiego Ładu uzdrowią tę trudną sytuację?

– O wszystkich skutkach wprowadzenia Polskiego Ładu będziemy mogli rozmawiać dopiero za kilka miesięcy. W tym momencie Ministerstwo Finansów oszacowało, że dochody powiatu spadną, gdyż wzrośnie kwota wolna od podatku.

Rząd przewidział, że wpływy z PIT będą mniejsze o 13,5 mln zł i przyznał nam subwencję wyrównawczą na pokrycie tej różnicy. Jednak wyliczenia planowano przy założeniu 3% inflacji. Mając na uwadze kryzys inflacyjny, z obawą patrzę na finanse samorządu.

Pan jest lekarzem, był Pan dyrektorem szpitala. Jak służba zdrowia, szpitale są przygotowane na piątą falę pandemii?

– Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. W związku z przekształceniem Szpitala Kolejowego „Stocer” w Pruszkowie w szpital covidowy, szpital „Na Wrzesinie” przejął leczenie pacjentów z chorobami internistycznymi i chirurgicznymi. Wzrosła liczba pacjentów na izbie przyjęć potrzebujących pomocy doraźnej.

Na zbliżającą się 5 falę pandemii personel zabezpieczył się przyjmując przynajmniej 2 dawki szczepionki przeciwko COVID-19, dzięki czemu nie ma problemów kadrowych w newralgicznych oddziałach. Pacjenci oczekujący na przyjęcie do szpitala poddawani są testom na obecność wirusa SARS-CoV-2, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstawania ognisk zakażeń wśród pacjentów hospitalizowanych.

Dziękuję za rozmowę i życzę Panu i wszystkim pracownikom służby zdrowia w powiecie pruszkowskim zdrowia, nadludzkiej siły i odporności.

Rozmawiał Jacek Sulewski

MS 1/2022, 3 lutego 2022