PIASTÓW

Piastów Zdrój? Tak! Teraz to jest możliwe

Z końcem 2023 roku Miasto Piastów zakończyło prace wiertnicze nad wykonaniem otworu geotermalnego Piastów GT-1. Wstępnie zakładano, że otwór badawczy będzie miał głębokość około 1940 m. Szacowano, że temperatura nawierconej wody termalnej będzie mieścić się w zakresie od 43oC do 47oC przy wydajności 100–150 m3/h. 

Finalnie otwór geotermalny Piastów GT-1 został wywiercony do głębokości 2030 m. Warstwa wodonośna jest wykształcona w postaci piaskowców pochodzących z okresu jury dolnej. Odkryta woda termalna na głębokości 2030 m ma temperaturę 51,5oC. Wodę tę można będzie wydobywać w ilości 200 m3/h przy depresji 32 m. Wszystkie te parametry pozwalają stwierdzić, że już w tej chwili odnieśliśmy sukces.

Obecnie udostępniona poprzez otwór Piastów GT-1 woda termalna będzie mogła być wykorzystywana do celów balneologicznych lub rekreacyjnych (np. baseny termalne). W tym celu do eksploatacji wody termalnej wystarczy tylko jeden otwór – Piastów GT-1. Może się również okazać, że woda termalna wydobywana z otworu geotermalnego Piastów GT-1 będzie miała właściwości lecznicze oraz będzie mogła stanowić podstawę różnego rodzaju zabiegów zdrowotnych (np. kąpiele, inhalacje, pijalnia wody, tężnie itp.), czekamy na końcowe wyniki badań.

Władze Miasta poszukują inwestorów by wspólnie utworzyć obiekty, być może cały obszar usług rekreacyjno-uzdrowiskowych działających na bazie odkrytych złóż geotermalnych.

Potwierdzone parametry udostępnionej za pomocą otworu geotermalnego Piastów GT-1 wody termalnej, predestynują ją również do wykorzystania w ciepłownictwie. Przy zastosowaniu pompy ciepła pozyskana energia geotermalna będzie mogła być wykorzystana do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Aby to jednak było możliwe konieczne jest wykonanie drugiego otworu Piastów GT-2, z wykorzystaniem którego schłodzona za pomocą pompy ciepła woda termalna będzie zatłaczana pod ziemię celem jej ponownego ogrzania.

Aby jednak możliwa była eksploatacja zarówno do celów ciepłowniczych, jak i balneologicznych czy rekreacyjnych, konieczne będzie uzyskanie koncesji na eksploatację wody termalnej, której udziela Marszałek Województwa Mazowieckiego. W celu jej uzyskania Miasto Piastów przystąpiło już do sporządzenia załączników do wniosku koncesyjnego, którymi oprócz zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej są: projekt zagospodarowania złoża oraz decyzja środowiskowa.

Celem przypomnienia informujemy, że wykonany otwór badawczy Piastów GT-1 sfinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Był to program, z którego Jednostki Samorządu Terytorialnego mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wykonanie badawczego otworu geotermalnego. Wartość pozyskanej dotacji przez Miasto Piastów na wykonanie otworu Piastów GT-1 wyniosła 12 774 591,00 zł netto.

MS 2/2024, 22 lutego 2024