Porady prawne

Miesiąc na otrzymanie odszkodowania

Miałem stłuczkę na ulicy. Jej sprawca przyznał się do winy, podpisał mi też bez oporu oświadczenie dla ubezpieczyciela, że to on uszkodził mi auto. Wysłałem wszystkie dokumenty do ubezpieczyciela i już drugi miesiąc czekam na wypłatę odszkodowania. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma terminu na załatwienie takiej sprawy?

Tak, przepisy określają w jakim terminie powinno zostać załatwione roszczenie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów. Odszkodowanie z tego tytułu powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni liczonych od dnia zawiadomienia przez poszkodowanego o zdarzeniu skutkującym koniecznością wypłaty odszkodowania.

Jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia tego terminu. Jeśli wyjaśnienie sprawy w ciągu miesiąca nie jest możliwe, bo okoliczności związane ze zdarzeniem nie zostały do końca wyjaśnione i zakład ubezpieczeń nie może na podstawie niepełnych danych wypłacić odszkodowania, to termin wypłaty przesuwa się na maksymalnie 14 dni liczonych od chwili, w której ubezpieczyciel przy zachowaniu należytej staranności był w stanie wyjaśnić wszystkie okoliczności związane ze szkodą.

Żeby towarzystwa ubezpieczeniowe nie nadużywały tego rozwiązania ustawodawca zastrzegł od razu, że wypłata nie może nastąpić później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o wyrządzonej szkodzie. Od tego terminu odstępstwa są możliwe tylko wtedy, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela zależy od prowadzonego w danej sprawie postępowania cywilnego albo karnego. W takim przypadku trzeba czekać na ich prawomocne zakończenie. Jeśli uważa Pan, że ubezpieczyciel naruszył te przepisy – warto o tym powiadomić Rzecznika Ubezpieczonych.

MS 3/2023, 27 kwietnia