MICHAŁOWICE

Miasto Ogród Reguły

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., który jest właścicielem dwóch działek w Regułach, opracował koncepcję zagospodarowania jednej ze swoich nieruchomości i złożył wniosek o jej podział. Projekt roboczo nazwał „Miasto Ogród Reguły”.

Spółka CPK otrzymała w 2022 r. od Skarbu Państwa teren o powierzchni 26,4 ha, składający się z dwóch nieruchomości. Zlokalizowany jest on w Regułach pomiędzy ulicami: Zieloną, Fioletową, Żeglugi Powietrznej, Aleją Powstańców Warszawy i Aleją Samorządu Terytorialnego (działki nr 616/15 – 13,5 ha i 616/7 – 12,9 ha). Są one nieuzbrojone.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ww. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną. MPZP określa minimalną wielkość działek: 2000 m2 – przed skanalizowaniem (stan obecny) oraz 1000 m2 po podłączeniu do kanalizacji. Dopuszcza się możliwość obniżenia powierzchni nieruchomości o 5%, czyli odpowiednio wielkość działek może wynieść 1900 m2 oraz 950 m2.

W styczniu 2023 roku spółka złożyła wniosek o podział jednej z nieruchomości – działki nr 616/7 (o powierzchni 12,9 ha). Dołączona do niego koncepcja zagospodarowania terenu tworzy wnętrza urbanistyczno-krajobrazowe, które są atrakcyjne, nieliniowe, odchodzące od „łanowości” urbanistycznej. Znalazły się w niej rozwiązania osiowe, widokowe i ciągi komunikacyjne podkreślone zielenią wysoką. Kształtuje się ładna i wygodna sieć dróg pieszych oraz 3 parki kieszonkowe.

Przedstawiona koncepcja powstawała w oparciu o liczne spotkania z przedstawicielami CPK, na których były przedstawiane i omawiane różne warianty zagospodarowania tego terenu. Wraz z właścicielem nieruchomości gmina starała się, by miejsce to charakteryzowało się luźną zabudową oraz znacznym udziałem zieleni.

Gmina Michałowice wraz z innymi 18 jednostkami z 5 powiatów województwa mazowieckiego została włączona do tzw. obszaru otoczenia CPK, który ma zapewnić realizację budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. CPK ma możliwość relokowania m.in. do naszej gminy mieszkańców wysiedlanych z terenów pod realizację tej inwestycji. W tym celu została opracowana koncepcja.

UG Michałowice

MS 3/2023, 27 kwietnia