POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Korzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Znajdziesz tu profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu.

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 1. doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. osoba, która: 
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w powiecie warszawskim zachodnim

1. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomiankach w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki.

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00

Wtorek od godz. 15.00 do 19.00

Środa od godz. 12.00 do 16.00

Czwartek od godz. 15.00 do 19.00

Piątek od godz. 15.00 do 19.00

2. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

Poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00

Wtorek od godz. 16.00 do 20.00

Środa od godz. 14.00 do 18.00

Czwartek od godz. 16.00 do 20.00

Piątek od godz. 16.00 do 20.00

3. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w budynku przy ul. Poznańskiej 165, III p. pok. 307, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00

Wtorek od godz. 12.00 do 16.00

Środa od godz. 14.00 do 18.00

Czwartek od godz. 09.00 do 13.00

Piątek od godz. 09.00 do 13.00

4. Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Błoniu w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05-870 Błonie (UWAGA! Czasowa zmiana lokalizacji punktu: Stadion Miejski w Błoniu, ul. Legionów 3)

Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00

Wtorek od godz. 15.00 do 19.00

Środa od godz. 15.00 do 19.00

Czwartek od godz. 15.00 do 19.00

Piątek od godz. 10.00 do 14.00

5. Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lesznie w lokalu Urzędu Gminy Leszno przy ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Poniedziałek od godz. 15.00 do 19.00

Wtorek od godz. 08.00 do 12.00

Środa od godz. 15.00 do 19.00

Czwartek od godz. 15.00 do 19.00

Piątek od godz. 08.00 do 12.00

MS 10/2023, 14 grudnia 2023