POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Trwają prace w Konotopie/Jawczycach

Pomimo warunków zimowych, które nie sprzyjają pracom budowlanym, realizacja inwestycji dotyczącej budowy ronda, wraz z układem drogowym, u zbiegu ulic: Piastowskiej, Rajdowej i Piwnej, w Konotopie i Jawczycach (gm. Ożarów Maz.) stopniowo postępuje. W ostatnich tygodniach drogowcy wykonali konstrukcję nawierzchni jezdni ulicy Rajdowej prowadzącej do ronda i część prac bitumicznych. Aktualnie wykonywane są kolejne etapy kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej, usuwane są także kolizje z kanalizacją sanitarną. Prace będą kontynuowane w zakresie dostosowanym do aktualnych warunków atmosferycznych. Priorytetem dla władz powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych jest jak najszybsze zakończenie tego zadania, wszyscy bowiem zdają sobie sprawę z utrudnień komunikacyjnych, które powoduje realizacja tej inwestycji. W miejscu budowy ronda wprowadzono ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Koszt realizacji tego zadania wynosi 10 mln 420 tys. zł. Powiat – jako inwestor zapłaci łącznie 8 mln 270 tys. zł, a gmina Ożarów Maz. 2 mln 150 tys. zł. Zakończenie wszystkich prac w tym miejscu planowane jest na wiosnę 2024 r.

Ul. Ogrodnicza już po odbiorach

Zakończono prace drogowe na ul. Ogrodniczej w Babicach Nowych. Położono tam nową nakładkę asfaltową, odtworzono rowy odwadniające drogę, wyregulowano nawierzchnię zjazdów, a miejscami, w najbardziej zdegradowanych odcinkach, wymieniono całkowicie konstrukcję drogi. Długość zmodernizowanego odcinka wyniosła ok. 1300 m. Inwestycja przeszła już procedurę odbioru końcowego. Koszt wszystkich prac, wraz z robotami dodatkowymi, wyniósł blisko 2 mln zł. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Prace na ul. Niepokalanowskiej

Aktualnie wykonywany jest ciąg pieszo-rowerowy na ul. Niepokalanowskiej w Podkampinosie (dł. ok. 1,5 km), na odcinku drogi Podkampinos – Kampinos (A). Prace trwają, obecnie drogowcy usuwają kolizje z infrastrukturą teletechniczną. Koszt inwestycji wynosi blisko 3,5 mln zł. Zakończenie tego zadania planowane jest w połowie 2024 r.

Nakładka asfaltowa na ul. Krótkiej i rozbudowa ul. Kwiatowej

W Zarządzie Dróg Powiatowych rozstrzygnięto przetarg dotyczący wykonania rozbudowy ul. Krótkiej (dł. ok. 800 m), na pograniczu gm. Ożarów Mazowiecki i Stare Babice, w miejscowościach Myszczyn i Borzęcin Duży. Powstanie tam także ciąg pieszo-rowerowy, zatoka autobusowa i odwodnienie drogi. Koszt tej inwestycji wyniesie blisko 4 mln zł. 8 grudnia planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, z firmą Robokop Grzegorza Leonowicza, która wykonywała już dla Powiatu rondo na ul. Sochaczewskiej. Z tym samym wykonawcą Zarząd Dróg Powiatowych zawrze także umowę na wykonanie rozbudowy odcinka ul. Kwiatowej w Mariewie. Przewiduje się tam m.in.: dokończenie budowy chodnika na brakującym odcinku ok. 200 m wraz ze zjazdami na posesje, budowę odwodnienia, położenie nakładki asfaltowej na drodze i przebudowę skrzyżowania z ul. Wólczyńską. Koszt inwestycji wynosi ok. 1,8 mln.

Powiat uzyskał dofinansowanie rozbudowy ul. Rolniczej

Zarząd Dróg Powiatowych planuje ogłosić przetarg na wykonanie rozbudowy ul. Rolniczej w Łomiankach, etap I, na odcinku o dł. ok. 1600 m. Zadnie to przewiduje m.in. całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę: kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, chodnika, peronów autobusowych, zjazdów na posesje i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Podróżną. Inwestycja będzie zrealizowana w przyszłym roku, jej koszt oszacowano na 16 mln zł. Powiat otrzymał na przedmiotowe zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości ok. 7,4 mln zł. Realizację tej inwestycji zaplanowano z dofinansowaniem zewnętrznym na poziomie 70%, a obecnie, z uwagi na ograniczoną pulę środków, wynosi ono ok. 50%. Jest jednak duża szansa, że poziom dofinansowania jeszcze wzrośnie. Będziemy Państwa informować o dalszych planach związanych z realizacją tej inwestycji.

Zimowe utrzymanie dróg

ZDP wyłonił wykonawców zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg. Teren powiatu podzielono na 3 rejony. Ponadto ZDP własnym sprzętem (4 ciągnikami z pługami i solarkami) odśnieża i odladza chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Zarząd gospodaruje ok. 160 km dróg i ok. 60 km chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

W pierwszej kolejności odśnieżane i odladzane są 2 wiadukty w ciągu ul. Piastowskiej, a także przejścia dla pieszych w rejonie szkół i przedszkoli. W ZDP pełnione są nocne dyżury i akcja odśnieżania rusza w ciągu godziny od zgłoszenia.

Na zabezpieczenie zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono ok. 2 mln zł. ZDP dysponuje także obecnie 40 tonami soli dla własnego sprzętu.

Jeden z ciągników ZDP z solarką

MS 10/2023, 14 grudnia 2023