URSUS

Każdy może zgłosić uwagi do planu miejscowego. Teren wyjątkowy, bo wpisany do rejestru zabytków

Trwają prace nad planem miejscowym terenów poprzemysłowych w rejonie Orłów Piastowskich – część II obszar „C”. Właśnie nastąpiło ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu przez zmiany ze względu na poprawki Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy. Swoje uwagi można zgłaszać do 3 listopada 2022.

Omawiany plan miejscowy obejmuje dawne tereny przemysłowe w rejonie ulic Cierlickiej i Dyrekcyjnej. Cały teren opracowania (działki o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha o numerach ewidencyjnych 140 i 141 z obrębu 2-09-09) znajduje się w granicach zespołu dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus”, który jest wpisany do rejestru zabytków od końca 2019 roku. Na obszarze znajdują chronione prawem zabytkowe obiekty: odlewnia aluminium, modelarnia oraz transformatornia, jak również budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków – skład skrzyń. Plan ma określić zasady zagospodarowania i parametry kształtowania nowej zabudowy oraz ochrony historycznego zespołu zabudowy. Co istotne, dopuszczono na dyskutowanym terenie usługi z zakresu oświaty, nauki, kultury, żłobków, klubów dziecięcych, zdrowia i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz usunięto zakaz nadbudowy dla budynków zabytkowych. Plan składa się z nierozerwalnych elementów: z tekstu planu (stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (jest ilustracją do tekstu). Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego można zapoznać się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00. Szybciej jest przez Internet https://konsultacje.um.warszawa.pl/orlow_piastowskich_czesc_2_C

Udział w konsultacjach

Każdy może złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem, czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych.

Jak zgłaszać uwagi

  • podczas dyskusji publicznej on-line 4 października (wtorek) o godz. 17:00.
    Dyskusję można będzie śledzić na YouTube https://youtu.be/JS3XZrUoTp0 (oglądać spotkanie i dyskutować na czacie). Jednocześnie można dołączyć do spotkania na platformie ZOOM i zabrać tam głos w dyskusji z fonią i wizją. Uczestnicy proszeni są o wcześniejszego maila na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcja przesłana zostanie w mailu. Jeśli zechcemy zgłosić formalną uwagę podczas dyskusji on-line, musimy podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania.
  • mailowo na adres: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • możemy skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl/orlow_piastowskich_czesc_2_C
  • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 6 i 13 października w godz. 13:00–16:00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymamy odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Na podstawie serwisu https://konsultacje.um.warszawa.pl/

Agnieszka Gorzkowska

MS 17/2022, 6 października 2022