MICHAŁOWICE

Inwestycje 2024 w gminie Michałowice

Inwestycje to zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a co za tym idzie – rozwój gminy. Ich realizacja jest wspierana przez skutecznie pozyskiwane przez gminę środki zewnętrzne. W gminie Michałowice tegoroczne wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 63,2 mln zł, co stanowi 25% całości wydatków gminy. Dla przypomnienia całkowita wartość pozyskanych w 2023 r. funduszy zewnętrznych wyniosła około 21 mln zł, a na przełomie 5 lat – to ponad 63 mln zł. Dzięki temu gmina może relokować środki finansowe i realizować kolejne inwestycje, które znacznie poprawiają jakość życia.

Drogi i transport

 • Przebudowa ul. Przepiórki i Kuropatwy w Pęcicach Małych, Berylowej w Komorowie i Czeremchy w Granicy.
 • Zakończenie rozbudowy ul. Turystycznej w Komorowie, ul. Królewskiej w Regułach i ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejki WKD Reguły-Michałowice.
 • Wykonanie modernizacji ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi.
 • Dofinansowanie zaplanowanymi przez gminę Michałowice środkami budowy ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej (drogi zarządzanej przez powiat pruszkowski).
 • Urządzenie skwerów zieleni z małą architekturą wzdłuż ul. Spacerowej w Michałowicach wraz z budową chodnika.
 • Wykonanie dokumentacji projektowych m.in. na:
  • przebudowę ul. Torfowej i Żytniej w Regułach, ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do Śliwkowej, ul. Pod Borem w Komorowie-Wsi, ul. Wąskiej w Pęcicach, ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii, ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi i Opaczy Małej, drogi łączącej ul. Cichą z ul. Dworcową w Michałowicach i Regułach oraz

– wykonanie chodnika w al. Topolowej w Michałowicach.

 • Postawienie automatycznej toalety przy stacji WKD Michałowice.
 • Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (kupno możliwe dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Zabytki, obiekty kulturalne oraz sportowe

 • Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie przy ulicy Kolejowej (obecnie trwają tam prace konstrukcyjne); planowane zakończenie budowy – początek 2025 r.
 • Oddanie do użytkowania świetlicy w Michałowicach.
 • Rozpoczęcie budowy nowej świetlicy w Komorowie-Wsi.
 • Rozpoczęcie prac związanych z dostosowaniem komorowskiej Zielonej Willi Grabowskich, będącej w zasobach gminy Michałowice od 2023 r. – na cele publiczne (w br. dzięki zaangażowaniu i głosom mieszkańców i społeczników, gmina Michałowice pozyskała milion złotych w konkursie „Nasz zabytek” Fundacji Most the Most; pieniądze zostaną przeznaczone na prace przy zabytku, w tym remont).
 • Rewitalizacja zabytkowego kościoła z XIX wieku i cmentarza parafialnego w Pęcicach; remont pęcickich: Pomnika-Mauzoleum oraz cmentarza z okresu I Wojny Światowej (w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład).
 • Budowa boiska do gry w piłkę nożną na terenie kompleksu sportowego w Granicy (na podstawie opracowanej w 2023 r. dokumentacji projektowej).
 • Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kortów tenisowych wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej na tym terenie infrastruktury sportowej. Realizacja – w kolejnych latach.

Oświata – wydatki inwestycyjne

 • Zakończenie rozpoczętej w styczniu 2023 r. budowy energoefektywnego przedszkola w Michałowicach.
 • Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej kompleksu edukacyjnego w Regułach [wg przyjętych założeń w kompleksie znajdą się m.in.: sale lekcyjne/tematyczne (30), sale rewalidacji (2), sala sensoryczna, pokój ciszy, sala rekreacyjna, świetlica, pokoje rozmów (2) i sala konferencyjna].
 • Przeprowadzenie remontów w gminnych szkołach i przedszkolu (okres wakacyjny).

Kanalizacja sanitarna i wodociągi

 • Budowa: sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach i w ul. Reja w Granicy, na odcinku od ul. Firmowej do końca ulic i w ul. Polnej w Komorowie-Wsi.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie, ul. Szafirowej i bocznej od ul. Wesołej w Michałowicach-Wsi.
 • Przebudowa przepompowni ścieków w ul. Kasztanowej w Michałowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej, w tym m.in. na rozbudowę: Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie o nowe ujęcie, sieci kanalizacji sanitarnej: w ul. Sokołowskiej w Pęcicach, w ul. Wrzosowej w Komorowie-Wsi, w ul. Borowskiego w Opaczy Małej.

Zdrowie i pomoc społeczna

 • Oddanie do użytkowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach, przeznaczonego na pobyt 20 podopiecznych z niepełnosprawnością – 14 osób na pobyt dzienny i 6 na pobyt całodobowy.
 • Prowadzenie prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla przychodni zdrowia wraz z siedzibą GOPS-u (lokalizacja: Reguły, przy WKD Michałowice).
 • Zakończenie projektu żłobka w Granicy (realizacja – dzięki zewnętrznemu dofinasowaniu).

Odwodnienie i zagospodarowanie terenów

Wykonanie II etapu odwodnienia Pęcic Małych – ul. Przepiórki i Kuropatwy.

 • Rozpoczęcie prac projektowych związanych z zagospodarowaniem Centrum Michałowic.
 • Przeprowadzenie kolejnego etapu zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi oraz zlecenie wykonania projektu na zagospodarowanie parku w Regułach (starej i nowej części).
 • Rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenów nad akwenami w Michałowicach.

Modernizacja oświetlenia

Rozpoczęcie kompleksowej przebudowy gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywne; pozyskanie na ten cel zewnętrznego dofinansowania (zadanie z WPF – wieloletniej prognozy finansowej); planowana realizacja: do 2028 r.

MS 3/2024, 28 marca 2024