BŁONIE

Informacja o obowiązku zgłaszania posiadania drobiu przyzagrodowego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż z zgodnie z art. 93 lit c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 201/429 z dnia 9 marca 2016 r. ws. przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), właściwy organ rejestruje wszystkie podmioty prowadzące zakłady, w tym zakłady, w których utrzymuje się drób rzeźny lub niewielkie liczby ptaków w chowie przyzagrodowym oraz nadaje każdemu zakładowi niepowtarzalny numer rejestracyjny.

W związku z powyższym, każdy posiadacz drobiu przyzagrodowego w powiecie warszawskim zachodnim powinien zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ożarowie Maz. miejsce przetrzymywania drobiu wraz z podziałem na gatunki.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, pisemnie, drogą elektroniczną na adres wawazach@piwet.net lub osobiście w siedzibie tut. Inspektoratu, w dni robocze w godz. 8:00–16:00.

MS 1/2023, 23 lutego 2023