Porady prawne

Czy ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego

Zachorowałam i w związku z tym dostałam zasiłek chorobowy. Ostatnio postraszono mnie, że ZUS może mi wstrzymać wypłatę tego świadczenia. Czy ma do tego prawo?

Tak. Jeśli ZUS dojdzie do wniosku, że zasiłek chorobowy jest pobierany przez osobę, która z niego korzysta bezprawnie ma prawo nie tylko wstrzymać jego wypłatę ale także nakazać zwrot tego świadczenia. Ustawa zasiłkowa regulująca między innymi kwestię wypłaty zasiłku chorobowego przewiduje, że można go wstrzymać, jeśli powstaną okoliczności uzasadniające ustanie prawa do tego świadczenia, okaże się, że prawo do niego nigdy nie istniało oraz w rzadkich przypadkach – gdy zasiłek nie może być doręczony z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W razie wstrzymania wypłaty zasiłku ZUS musi wydać decyzję. Wstrzymanie wypłaty następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustało prawo do świadczenia. Warto pamiętać, że ZUS może zdecydować o wznowieniu wypłaty tego świadczenia. Następuje to wtedy nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której świadczenie chorobowe zostało pobrane z winy ubezpieczonego. Wtedy wypłacone wcześniej kwoty podlegają potrąceniu z należnych mu zasiłków bieżących albo z innych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Możliwe jest także ich ściągnięcie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a nawet egzekucji sądowej. Decyzja, którą wyda ZUS w przypadku zwrotu świadczeń jest bowiem tytułem wykonawczym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

MS 1/2023, 23 lutego 2023