LESZNO

2 mln zł na renowację budynku dawnej kuźni w Zaborowie

Dobra wiadomość dla mieszkanek i mieszkańców wschodniej części gminy. 6 października otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie remon­tu budynku znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej im. Po­wstańców 1863 Roku w Zaborowie.

Budynek będzie poddany gruntownemu remontowi. Jest on wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego oraz do gminnej ewidencji zabytków, dlatego prace będą prowadzone pod kontrolą kon­serwatora zabytków. Ich zakres będzie obejmował m.in.: wymianę kon­strukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, wymianę oryn­nawania oraz drewnianych stropów parteru i ich docieplenie. Planowany jest także remont elewacji oraz wymiana podłóg. Po renowacji budynek będzie przeznaczony na potrzeby organizacji spo­tkań i wydarzeń lokalnych.

Fot. Krzysztof Zaniewski

MS 09/2023, 23 listopada 2023