BŁONIE

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W ramach Programu zaplanowano:

  • udział 11 osób z niepełnosprawnościami wymagających wysokiego poziomu wsparcia oraz 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • zatrudnienie 6 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
  • 4380 godzin usług asystenta: dla 12 osób z niepełnosprawnościami, w tym 4140 godzin dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i 240 godzin dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta między innymi przy:

  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość Programu: 206 326,00 zł.

Dofinansowanie: 205 326,00 zł.

Szczegółowych informacji dla osób zainteresowanych udziela koordynator zadania – Agnieszka Kurach,

tel. 669-051-570 (poniedziałek–piątek, w godz. 12.00–16.00),

e-mail: agnieszka.kurach@um.blonie.pl

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022