MICHAŁOWICE

Dwadzieścia trzy hektary emocji

Informacja o planowanej inwestycji na terenie gminy Michałowice zburzyła spokój mieszkańców

Z redakcją „Mocnych Stron” skontaktowali się przedstawiciele dużej grupy mieszkańców gminy Michałowice. Poinformowali nas o planowanej inwestycji firmy Hillwood na obszarze ograniczonym ul. Regulską, Słoneczną i Alejami Jerozolimskimi w Regułach. Nie kryli emocji. Zaintrygowany ich jawnym oburzeniem postanowiłem poznać zdanie, opinie, wyjaśnienia wszystkich zainteresowanych stron.

Obecnie procedowana jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Regulska”, obejmującego wspomniany obszar. Według nowego planu ma tu być dopuszczona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po zatwierdzeniu tego planu nie byłoby możliwości budowy na tym terenie obiektów magazynowych, hal i podobnych inwestycji kumulujących stały ruch samochodowy, zabetonowanie terenu itp.


Głos okolicznych mieszkańców  – przeciwników inwestycji

Według mieszkańców nawet stworzenie na tym terenie, ostatnio deklarowanej przez przedstawicieli Hillwood, inwestycji DATA CENTER (centrum przetwarzania i magazynowania danych), promowanej przez firmę jako najmniej uciążliwej dla otoczenia i mieszkańców jest niedopuszczalne, ponieważ w projekcie udostępnianym na spotkaniu z mieszkańcami widoczne były dwie ogromne hale magazynowe i jeszcze jeden nieokreślony duży obiekt wraz z wielką liczbą ramp dla samochodów dostawczych. „Skoro inwestycja ma nie być uciążliwa dla najbliższego otoczenia, to dlaczego w kuluarach w czasie spotkania mówiło się o ekranach dźwiękochłonnych?” – pisali mieszkańcy. „Jako właściciele najbliżej położonych nieruchomości nie wyrażamy zgody na kolejne obciążenie, jakim będzie niewątpliwie realizacja któregokolwiek z przedstawianych przez Hillwood projektów. Mamy prawo do korzystania z naszych domów i ogrodów w takich samych warunkach, jak mieszkańcy ścisłego osiedla Michałowice, czy pozostałych spokojniejszych miejscowości naszej gminy. Nie chcemy żyć w pobliżu hal, hałasu, spotęgowanego zanieczyszczenia powietrza i łuny świateł”. Mieszkańcy powołują się również na ustawę o ochronie środowiska i zasadę zrównoważonego rozwoju, którymi powinny się kierować wszystkie władze samorządowe. Przypominają też o zniszczeniu ekosystemu, a Michałowice miały być zieloną gminą i oni by tego chcieli. Te i inne argumenty zostały zawarte przez nich również w piśmie, złożonym w Urzędzie Gminy Michałowice 1 lutego 2023 roku.

W tej sprawie została opublikowana również petycja internetowa o następującej treści:

My, niżej podpisani protestujemy przeciwko planowanej na terenie podwarszawskiej Gminy Michałowice, położonym pomiędzy Al. Jerozolimskimi, ul. Słoneczną i ul. Regulską inwestycji firmy Hillwood obejmującej hale magazynowo-logistyczne oraz centrum przechowywania danych.

1.            Nie zgadzamy się na manipulowanie przez firmę Hillwood informacjami na temat planowanej inwestycji.

2.            Nie zgadzamy się na straszenie nas przez firmę Hillwood ogromnymi sumami odszkodowania w przypadku niezrealizowania planowanej na tym terenie inwestycji.

3.            Nie zgadzamy się na to, aby nasze otoczenie zostało bezpowrotnie zdewastowane i zabetonowane oraz pokryte wielkopowierzchniowymi budynkami.

4.            Nie zgadzamy się na brak informacji ze strony Pani Wójt i Rady Gminy dotyczących postępów w działaniach mających na celu zachowanie spójności i mieszkaniowego charakteru Gminy oraz uratowania przed dewastacją i betonazą kolejnych, przyjaznych środowiskowo terenów Gminy.

5.            Nie zgadzamy się na życie z halami za płotem, w hałasie, spalinach, łunie świateł i przy jeszcze większym natężeniu ruchu ciężarowego w okolicy.

6.            Żądamy od Pani Wójt i Rady Gminy spełnienia obietnic wyborczych: „Nie będzie w sąsiedztwie naszych domów wielkich hal i bloków. Gmina ma zachować charakter kameralny, z zabudową jednorodzinną. Plany zagospodarowania przestrzennego będą tworzone i aktualizowane przy solidnych konsultacjach ze specjalistami i mieszkańcami.”.

7.            Żądamy przejrzystego działania Pani Wójt i Rady Gminy w prowadzeniu działań związanych zarówno z planowaną inwestycją firmy Hillwood jak i procedowanym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

8.            Żądamy zachowania jednomyślności podczas głosowania nad przyjęciem procedowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewidującego dla tego terenu budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

!!!!!!!!Drodzy Mieszkańcy Gminy Michałowice, Mieszkańcy Powiatu i nie tylko, zaktywizujmy się w słusznym celu. Sprawa dotyczy nie tylko najbliższego sąsiedztwa tej inwestycji, ale każdego z nas, kto korzysta z dróg dojazdowych do Warszawy czy też innych rodzajów komunikacji. Sprawa dotyczy mieszkańców innych gmin w Polsce znajdujących się w podobnej sytuacji – osaczonych przez inwestycje rujnujące ich dotychczasowe życie. Każdego kto chce mieszkać i żyć ze swoimi rodzinami w miejscu przyjaznym, spójnym wizerunkowo i kameralnym!!!!!!

Pod petycją podpisało się ponad 800 osób, nie tylko z terenu gminy.


Wyjaśnienia Wójt Gminy Michałowice Małgorzaty Pacheckiej

Sposób zagospodarowania tego terenu będzie miał wpływ zarówno na osoby zamieszkujące na nieruchomościach objętych planem, jak i na pozostałych mieszkańców gminy.

Plan, o którym mowa obejmuje obszar o powierzchni około 39 ha, w tym około 20-hektarową nieruchomość pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, torami WKD, rowem położonym na granicy Reguł i Michałowic i działkami zabudowanymi od strony ul. Regulskiej.

W oparciu o obowiązujący od 2002 r. plan miejscowy działka może zostać zabudowana budynkami usługowymi, w tym tzw. halami magazynowo-logistycznymi.

W kwietniu 2022 do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o zmianę ww. planu miejscowego (MPZP) podpisany przez grupę radnych. Intencją wnioskujących było uchwalenie MPZP zgodnego ze studium, czyli zamiana dotychczasowego przeznaczenia terenu (zabudowa usługowa) na zgodne ze studium (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

Zostały zlecone kolejne 2 operaty szacunkowe, mające określić prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Z jednego wynikało, że zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym nie wiąże się z utratą wartości gruntu, a co za tym idzie z ryzykiem odszkodowawczym dla budżetu Gminy. W następstwie w grudniu 2022 został wyłożony projekt zmiany planu, odbyła się publiczna dyskusja, zgłoszono poprawki, które zostały rozpatrzone. Po wprowadzeniu zmian i skorygowaniu z wybranymi organami, plan w kwietniu będzie wyłożony ponownie. Druga prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowana w grudniu do wyłożonego projektu przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego wskazała na dosyć wysokie konsekwencje finansowe takiej zmiany – 32 mln 789 tys. zł, na co składa się: odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości lub ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w sposób dotychczasowy, wykup nieruchomości pod inwestycje celu publicznego i resztówek, koszt realizacji dróg publicznych, koszt wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej. W związku z tym wydaje się zasadne zlecenie trzeciej opinii, w celu zweryfikowania i wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności.

Określone obecnie koszty związane z uchwaleniem i realizacją MPZP „Regulska” stanowią blisko 50% części inwestycyjnej budżetu gminy w roku 2023 i mieszkańcy mogą odczuć zmniejszenie strumienia inwestycji gminnych. Projekt MPZP „Regulska” wraz z prognozami skutków finansowych zostanie podany do publicznej wiadomości.

W tle procedury planistycznej toczą się postępowania administracyjne w przedmiocie ewentualnych decyzji środowiskowych na budowę na przedmiotowym terenie hal logistyczno-magazynowych, które to postępowania Urząd Gminy musiał wszcząć w wyniku złożonych przez inwestora wniosków. W postępowaniach został nałożony przez Wójta na inwestora obowiązek przedstawienia tzw. raportów oddziaływania na środowisko, które już wpłynęły do akt sprawy i z którymi każdy, po uprzednim złożeniu wniosku, ma prawo się zapoznać.


Argumenty firmy Hillwood

Poprosiłem Prezesa firmy Hillwood Huberta Michalaka o rzetelną informację na temat planowanej inwestycji w Regułach. Otrzymałem poniższe pismo:

„Spółka z grupy Hillwood jest właścicielem nieruchomości o powierzchni około 23 hektarów położonej w Regułach tuż przy Al. Jerozolimskich, na której planuje realizację projektu tzw. Data Center, tj. centrum przetwarzania i magazynowania danych elektronicznych.

Planowa inwestycja będzie miała ograniczony wpływ na bezpośrednich sąsiadów, a jednocześnie będzie inwestycją optymalną dla wszystkich mieszkańców gminy. Planowane obiekty nie generują ruchu ciężarowego, a ich forma architektoniczna będzie atrakcyjna wizualnie oraz otoczona dużym obszarem terenów zielonych.

W ramach inwestycji planowana jest infrastruktura publiczna finansowana ze środków firmy bez zaangażowania budżetu gminy.

Przedstawiciele Hillwood uczestniczyli w szeregu publicznych spotkań, w których wzięli udział także mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządu, a także odbyły się spotkania z właścicielami nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji. Dotychczasowe publiczne rozmowy prowadzone w Michałowicach były prowadzone w sposób bardzo kulturalny i konstruktywny, choć towarzyszyły im emocje.

Złożone zostały wnioski o zmianę studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową z zakresu wysokich technologii, w tym obiektów typu centra danych, tzw. „data center” z wykluczeniem usług magazynowych bądź logistycznych, wspierających transport.

Wierzymy w dalszy dialog i budowanie dobrych relacji. Jako właściciel terenu jesteśmy także „obywatelem” Michałowic. Zależy nam na wypracowaniu optymalnego sposobu zagospodarowania terenu z poszanowaniem opinii wszystkich stron, ale także uwzględnieniem interesów Hillwood.”

Do pisma zostały dołączone ogólne informacje o firmie.

„Hillwood to jedna z wiodących globalnych firm z branży nieruchomości komercyjnych z ponad 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. Na świecie firma wybudowała ponad 23 mln mkw.

Na polskim rynku firma obecna jest od 2014 roku, budując nowoczesne centra logistyczne i przemysłowe na wynajem, również w formule BTS (szyte na miarę). Firma zajmuje się również akwizycjami i zarządzaniem nieruchomościami. Swoją działalność Hillwood Polska prowadzi na głównych rynkach magazynowych, takich jak Warszawa, Polska Centralna, Wrocław oraz Górny Śląsk. (…)”

Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Na razie więc będziemy monitorować sutuację i przekazywać Państwu na bieżąco wszelkie sprawdzone informacje.

Pogrubiony tekst – wyróżnienia od redakcji.


Jacek Sulewski

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023