Porady prawne

Dodatek trzeba będzie zwrócić

Staram się o dodatek mieszkaniowy. Zebrałam już potrzebne dokumenty. Zaintrygowała mnie informacja, że podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o taki dodatek pociągnie za sobą konsekwencje. O jakie konsekwencje chodzi?

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy dołącza się do niego deklarację o dochodach gospodarstwa domowego obejmującego ostanie 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia takiego wniosku. Dodatkowo potrzebna jest też deklaracja potwierdzająca wysokość ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem lokalu w miesiącu poprzedzającym chwilę złożenia wniosku. Dokumenty te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Świadome sfałszowanie tych kwitów oznaczać więc będzie spotkanie z prokuratorem, a nawet wyrok karny.

W praktyce jednak najbardziej bolesną dla osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy konsekwencją podania nieprawdziwych danych jest konieczność zwrotu otrzymanych pieniędzy i to z odsetkami. Jeśli gmina dojdzie do wniosku, że wypłaciła ten dodatek na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku albo dołączonych do niego deklaracjach, będzie domagała się zwrotu wypłaconych środków i to w podwójnej wysokości. Pieniądze te wraz z odsetkami i kosztami ewentualnej windykacji podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Gmina wstrzyma też wypłatę dalszych świadczeń, do czasu aż uregulowany zostanie dług wynikający z podania nieprawdziwych informacji.

MS 09/2023, 23 listopada 2023