BŁONIE

W Gminie Błonie dodajemy kolejny milion do pozyskanych dotacji!

W dniu 14 marca 2024 r. Zastępca Burmistrza Błonia Marek Książek oraz Skarbnik Gminy Bogumiła Koprowska podpisali 6 umów o udzielenie kolejnych dotacji w ramach programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” Gmina Błonie pozyskała dotację przeznaczoną na wymianę oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Błoniu. Wartość zadania pn. „Modernizacja sali widowiskowej pełniącej funkcję lokalnego centrum integracyjnego w Błoniu etap II” wynosi 143 387,03 zł a wartość otrzymanego wsparcia to 114 709,62 zł.

Środki finansowe pozyskane z programu „Mazowsze dla czystego powietrza” zostaną przeznaczone na zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla gminnych przedszkoli i Dziennego Domu Senior +. Wartość zadania „Poprawa jakości powietrza w placówkach samorządowych w Gminie Błonie” wynosi 240 500,00 zł a wartość otrzymanego wsparcia to 180 375,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 90 000,00 zł pozyskane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw” zostanie przeznaczone na wsparcie sześciu sołectw. W czterech sołectwach (Bieniewice, Bramki, Piorunów i Łaźniewek) zostanie zmodernizowane lub wybudowane nowe oświetlenie uliczne, a w Starym Łuszczewku i Rochalikach zostaną zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości).

Dotacja z programu OSP. Dotacja pozyskana z programu „Mazowsze dla straży pożarnych” zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. Jednostka OSP w Bieniewicach zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt do prania ubrań specjalnych po akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wartość pozyskanej dotacji to 39 450,00 zł.

W ramach dotacji z programu „Mazowsze dla zwierząt” zostanie przeprowadzona akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich oraz wolnożyjących. Wartość zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Błonie” to 40 000,00 zł a pozyskane dofinansowanie wyniosło 20 000,00 zł.

Pozyskaliśmy również dotację w kwocie 495 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 410129W w m. Rokitno” z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2024.

MS 3/2024, 28 marca 2024