OŻARÓW MAZOWIECKI

Utrzymanie i konserwacja Kanału Ożarowskiego

Gmina Ożarów Mazowiecki przejęła w tym roku konserwację rz. Kanał Ożarowski podejmując obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ciek stanowi śródlądowe wody powierzchniowe płynące Skarbu Państwa.

Już widać pierwsze efekty prac konserwatorskich, które rozpoczęto od najniższego punktu Kanału Ożarowskiego – w rejonie, gdzie wpada on do Utraty. Pomimo występowania trudnych, gęsto zarośniętych terenów rolniczych mogących utrudniać przepływ wody – minimalizowane jest opóźnianie tempa robót. Prace dotarły już do odcinków miejskich i zmierzają dalej – do górnego odcinka biegu kanału. Obecnie przeprowadzane jest koszenie brzegów, usuwanie krzewów porastających dno i brzegi oraz eliminowanie przeszkód naturalnych i zatorów. W pierwszej kolejności planowane jest udrożnienie koryta rz. Kanał Ożarowski, natomiast kolejne prace – w trosce o uprawy rolne i ograniczenie możliwości ich zalania – zostaną wykonane na jesieni.

Ze względu na możliwość wystąpienia nawalnych opadów, przed którymi ostrzegają alerty pogodowe – prace utrzymaniowe i konserwacyjne są dla wszystkich niezwykle istotne, szczególnie w okresie wegetacyjnym roślin i intensywnego zarastania. Roboty prowadzone są przy stałej współpracy z mieszkańcami. Najczęściej spotykają się ze zrozumieniem i zaangażowaniem właścicieli, dzięki czemu odbywają się płynnie i skutecznie. Mieszkańcy mają świadomość, że sprawne zakończenie prac będzie korzystne dla utrzymania wody w korycie, a nie poza nim.

Zdarzają się miejsca trudniejsze i bardziej skomplikowane, gdzie nie zachowano pasów technologicznych (eksploatacyjnych) lub ograniczono dostęp do cieku. W przypadku, gdy właściciel terenu, ze względu na indywidualne, uzasadnione potrzeby – samodzielnie wykosi określony odcinek – istnieje możliwość nieingerowania w tym miejscu w teren przez pracowników.

Apelujemy o przestrzeganie dostępności pasów eksploatacyjnych, w celu uniknięcia strat rolniczych i szkód na znacznych obszarach.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624), właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód.

Kto wbrew ww. obowiązkowi uniemożliwia dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót – podlega karze grzywny (art. 477 pkt 10).

Wszystkim zaangażowanym w zadanie dziękujemy.


Robert Głazowski

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

MS 13-14/2021, 5 sierpnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *