POWIAT PRUSZKOWSKI

Troska o środowisko naturalne w powiecie pruszkowskim

Program Ochrony Środowiska Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021–2024 z perspektywą na lata 2025–2028 to strategiczny dokument dotyczący prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie powiatu.

Program określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe. Zawiera też opracowanie określające aktualny stan środowiska na terenie powiatu, przedstawiając propozycje oraz opis zadań, które są niezbędne do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska.

– Co istotne – przekonuje Wojciech Herner – członek zarządu powiatu, odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną środowiska – wdrożenie programu prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Cieszę się, że taki ważny program został przyjęty i należy go skrupulatnie realizować w kolejnych latach.

Z kolei Klaudia Bryk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska tłumaczy: – W praktyce program wyznacza cele, które powinniśmy osiągnąć, aby zachować lokalne środowisko w możliwie dobrym stanie. Wskazane zadania są realizowane systematycznie w ramach codziennej pracy wydziału Ochrony Środowiska czy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, na naszych mieszkańców POŚ oddziałuje pośrednio m.in. poprzez konieczność uzyskania stosownych decyzji i zezwoleń np. na wycięcie drzewa, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na rejestrację zwierząt chronionych, decyzje ograniczające emisję hałasu. To właśnie konieczność zachowania środowiska w dobrym stanie powoduje, że często wydajemy decyzje odmowne, które nie pozwolą zrealizować zamierzenia człowieka, ale pozwolą choć minimalnie chronić środowisko naturalne.

Ponadto powiat pruszkowski, podobnie jak inne powiaty usytuowane wokół dużych miast, boryka się ze skutkami postępującej antropopresji i urbanizacji oraz związanych z tym problemów dotyczących gospodarki wodnej. Aby odwrócić ten niekorzystny trend, władze powiatu pruszkowskiego w realizowanych przedsięwzięciach promują i wdrażają tworzenie tzw. zielonej infrastruktury m.in. poprzez coroczne wykonywanie nasadzeń drzew w pasach dróg powiatowych oraz przy realizacji nowych inwestycji kubaturowych, które wspomagają retencjonowanie wód opadowych.

Krzysztof Rymuza – starosta pruszkowski jest dobrej myśli: – Wierzę, że odpowiednio zaprojektowane budynki użyteczności publicznej, tereny zielone, naturalne zbiorniki retencyjne, pasy drogowe, rowy przydrożne, systemy efektywnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego i przyległego do niego terenu, spowodują wydłużenie obiegu wody opadowej na terenie powiatu i pożyteczne ich wykorzystanie.

Wojciech Herner uzupełnia: – W ostatnim czasie zostało zrealizowanych kilka nasadzeń takich jak: lipy w Alei Marii Dąbrowskiego w Komorowie, dęby przy rondzie w Granicy, zieleń przy rondach w Pruszkowie ul. Komorowska i ul. Powstańców oraz w Podolszynie Nowym ul. Falencka i przy rondzie w Ładach. Ponadto przy nowym budynku szpitala powiatowego skarpy zostały obsadzone krzewami. Już planujemy kolejne nasadzenia m.in. w Raszynie, Regułach i Pruszkowie.

Bogaty katalog dobrych praktyk związanych z odpowiedzialnym wykorzystaniem potencjału wód opadowych, a także sposoby kształtowania miejskiej przestrzeni w symbiozie z wodą zostały opisane w opracowaniu wykonanym na zlecenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Dokument pn.: „Standardy kształtowania zieleni w powiecie pruszkowskim”, opracowany przez naukowców z dziedziny architektury krajobrazu, został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego w 2021 r. Opracowanie zrealizowano w celu poprawy standaryzacji jakości prac projektowych i wykonawczych na terenach publicznych.

Szczegółowo opisuje to Klaudia Bryk: – Obecnie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagrożeń, jakie niosą zmiany klimatu powodowane m.in. przez coraz bardziej konsumpcyjny styl życia. Oczekujemy estetycznej i zielonej przestrzeni wokół nas, ale sami nie potrafimy o zieleń zadbać. W codziennej pracy spotykam się z nieracjonalnymi powodami wycinki drzew i krzewów np. zaśmiecanie trawnika przez liście, zacienianie paneli fotowoltaicznych, strach przed dużymi drzewami, spadające żołędzie, na których można potknąć się idąc chodnikiem… projektowanie przestrzeni bez miejsca na zieleń przyuliczną czy zieleńce pomiędzy nowymi blokami mieszkalnymi. Bez zmiany świadomości mieszkańców, ale przede wszystkim urbanistów, projektantów i architektów „zielona architektura” nie będzie się rozwijać. Obecnie w ciasnej przestrzeni miasta brakuje miejsc na zieleń przydrożną, nie powstają nowe parki, a jedynie modernizuje się te istniejące i choć możliwości i nowoczesnych pomysłów na zieleń jest wiele to pozostaje ona jeszcze na jednym z ostatnich miejsc w procesie inwestycyjnym. Modne są teraz parki kieszonkowe, zielone ściany, zielone wiaty przystankowe. Pojedyncze ich przykłady pojawiają się np. w gminie Brwinów czy mieście Piastów. Łatwo je utworzyć więc mają szansę rozwoju na coraz większa skalę. Nowoczesne technologie sadzenia drzew np. z systemem podziemnych zbiorników nawadniających pozwalają na wkomponowanie roślin w betonowe place i chodniki. Zmiany klimatu również wpływają niekorzystnie na rozwój i stan zdrowotny sadzonych roślin, w związku z tym w przyszłości należy staranniej dobierać gatunki zarówno pod względem siedliska jak również charakteru miejsca i krajobrazu. Powiat może zmienić się dzięki stosowaniu odpornych i odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów do nasadzeń, coraz częściej wybieramy do nasadzeń duże sadzonki o obwodzie pnia ok 30-35 cm zamiast standardowych 14 cm, sadzenie takich roślin jest droższe, ale daje szybszy efekt, dzięki planowaniu terenów zielonych przy realizowanych inwestycjach oraz dzięki podjęciu wszelkich możliwych starań aby zachować istniejącą przyrodę i wkomponować ją w realizowane remonty i inwestycje.

– Standardy kształtowania zieleni w powiecie pruszkowskim kierowane są dla wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie i utrzymanie terenów zieleni: urzędników, zarządców terenów, projektantów, wykonawców prac oraz specjalistów prowadzących nadzory – podsumowuje Krzysztof Rymuza

Przedstawione informacje mogą być pomocne dla zarządców innych terenów publicznych, ale również dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

MS 20/2022, 24 listopada 2022