BŁONIE

Przebudowa drogi 579 w Błoniu – na ostatniej prostej!

W wyniku działań prowadzonych przez gminę Błonie, Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) w Warszawie, m.in. w związku ze zmianą przepisów środowiskowych i innych uwarunkowań zewnętrznych, przebudowa drogi wojewódzkiej 579 z budową wiaduktu kolejowego w Błoniu wkracza na ostatnią prostą.

MZDW, po wcześniejszych, wielomiesięcznych przygotowaniach, w dniu 17 kwietnia 2023 r. ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji. Gmina Błonie przekazała 4 egz. uprzednio opracowanej dokumentacji dla tego zadania, która, z uwagi na upływ czasu wymaga dostosowania do obecnych wymagań prawnych i nowych uzgodnień.

Przypomnijmy, że w wyniku wieloletnich protestów mieszkańców gminy Błonie, na każdym kroku postępowania, zwłaszcza tzw. środowiskowego, najpierw przed Regionalnym (RDOŚ), potem Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie, następnie w wyniku odwołań mieszkańców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), a potem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), w wyniku błędu proceduralnego popełnionego przez GDOŚ (została częściowo zmieniona decyzja pierwszego organu i nie zawiadomiono o tym skutecznie stron postępowania), uchylono ostateczną decyzję środowiskową wydaną uprzednio przez RDOŚ. W tym czasie ukończono opracowanie pełnej dokumentacji technicznej i wojewoda mazowiecki wszczął już postępowanie o wydanie decyzji zezwalającej na realizację tej przebudowy. Niestety, z powodu uchylenia decyzji środowiskowej postępowanie zostało zawieszone. GDOŚ mimo naszych wniosków pisemnych odmówił naprawy własnego błędu, choć mógł powtórzyć czynność administracyjną, zawiadomić strony i ponownie wydać decyzję ostateczną. Kolejno GDOŚ uchylił decyzję RDOŚ i sprawa w tym zakresie wróciła do punktu wyjścia. Mieszkańcy protestowali nadal.

W tym czasie nastąpiła także zmiana w zakresie kompetencji do wydania decyzji środowiskowej. Obecnie taką decyzję w innym uproszczonym trybie wydaje burmistrz.

Poprzednia, kompletna dokumentacja straciła uzgodnienia i trzeba wiele czynności i uzgodnień powtórzyć. Według MZDW może to zająć nawet do 37 miesięcy. Dopuszcza się oczywiście wcześniejszy termin realizacji. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy dokumentacji. Oferty można składać do 23 maja br. do godz. 8.00. O postępach prac będziemy informować.

Oczywiście, ustalony od lat przebieg wraz z budową wiaduktu nad linią PKP i mostem przez rzekę Rokitnicę pozostaje bez zmian. Obok publikujemy informację graficzną z przebiegiem przebudowy.

Bardzo dziękuję władzom samorządowym Województwa Mazowieckiego, Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Zenon Reszka

Burmistrz Błonia

MS 04/2023, 25 maja 2023