Dla mieszkańcówOŻARÓW MAZOWIECKI

Czyste Powietrze program, z którego warto skorzystać

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany od kilku lat i zyskuje coraz większą popularność. Od września 2018 roku złożono niemal 441 tys. wniosków o dotację, a podpisano ponad 371 tys. umów na dofinasowanie inwestycji proekologicznych. Oferta Programu jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program dofinansowaniem obejmuje wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwa stałe, tzw. „kopciuchów”, ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Również w ramach Programu można wykonać audyt energetyczny, który pozwala ocenić stan domu i wskazuje, jakie prace należy wykonać, aby budynek był efektywny energetycznie. „Czyste Powietrze” jest największym, realizowanym obecnie projektem służącym skutecznej poprawie jakości powietrza, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, lepszemu zarządzaniu energią w domach.

Właścicielom nieruchomości, którzy nie mogą jednorazowo zaangażować środków własnych do realizacji inwestycji, dedykowana jest ścieżka bankowa, która umożliwia uzyskanie kredytu „Czyste Powietrze”, a przyznana dotacja jest przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Kredyt jest udzielany przez banki współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lista banków znajduje się na stronie internetowej Programu „Czyste Powietrze”. Składanie wniosku oraz wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu i dotacji są załatwiane w oddziale banku.

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też opcję objęcia kredytu gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki. Trzeba jednak pamiętać, że część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki realizowanej poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiany te dotyczą terminu rozpoczęcia przedsięwzięcia (od daty złożenia wniosku), okresu jego realizacji (18 miesięcy), rozliczenia wniosku (możliwe rozliczenie całości inwestycji po jej zakończeniu) oraz brak możliwości ponownego złożenia wniosku.

Od czasu uruchomienia program priorytetowy „Czyste Powietrze” podlega stałemu monitorowaniu, analizie i ewaluacji. Dlatego też, ze względu na szereg sygnałów dotyczących licznych opóźnień w podłączaniu nieruchomości do sieci gazowych z winy operatora sieci, wprowadzono możliwość wydłużenia terminu zamknięcia inwestycji. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Beneficjent nie może wskazać ostatecznej daty wykonania przyłącza. Mając na uwadze wciąż zmieniające się warunki rynkowe i geopolityczne, Program będzie poddawany dalszym aktualizacjom. Przewiduje się, że kolejne zmiany będą wprowadzane w drugiej połowie bieżącego roku.

W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z „Czystym Powietrzem”, a nawet próbami naciągania na dodatkowe opłaty, informujemy, że są to działania prowadzone bez zgody i inicjatywy NFOŚiGW. Należy więc zachować czujność i nie dać się oszukać.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trosce o równe traktowanie Wnioskodawców jak i podmiotów wykonawczych, pozostawia każdemu pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie Programu. Należy przypomnieć, że obecnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła i termomodernizację do 30.000 PLN dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37.000 PLN dla poziomu podwyższonego oraz do 69.000 PLN dla najwyższego poziomu. Wniosek o dofinansowanie można złożyć samemu lub skorzystać z pomocy Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.  

MS 10/2022, 23 czerwca 2022