PIASTÓW

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Piastowa o pierwszym ustnym przetargu 

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 4, w obrębie 05, o powierzchni 0,0936 ha, położoną w Piastowie przy ul. Dworcowej 3, opisaną w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00017795/8.

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 27 lutego 2023 r.

Cena wywoławcza netto wynosi: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka A, w pokoju nr 6

Wysokość wadium: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy i 00/100).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka A, przy pokoju nr 6 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie
www.piastow.pl i w BIP-ie. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka A, pok. 6,
tel. 22 770–52–53.

MS 04/2023, 25 maja