POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Zawiadomienie do prokuratury Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie działki nr 180 w Janowie

Na terenie Gminy Stare Babice znajdują się kompleksy leśne leżące poza obszarem KPN posiadające status lasów ochronnych. Główny kompleks to Las Bemowski (pow. ok 325 ha) obejmujący wschodnią część gminy, w tym między innymi działkę ew. nr 180. Należy zauważyć, iż działka ewidencyjna nr 180 obręb Janów usytuowana jest w kompleksie leśnym – Park Leśny Bemowo.

Na terenie Parku Leśnego Bemowo znajdują się dwa rezerwaty leśne: Rezerwat Przyrody Kalinowa Łąka i Rezerwat Przyrody Łosiowe Błota, które bezpośrednio graniczą z działką ew. nr 180 obr. Janów.

W dniu 2 stycznia 2024 r. pracownicy starostwa – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonali wizji lokalnej, podczas której stwierdzili, że ilość drewna pozyskanego podczas prowadzonej pielęgnacji prze­kracza maksymalną miąższość określoną w obowiązującej decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 grudnia 2019 r. znak: OŚ.6164.108.2019.PS określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej. W tym samym dniu zostało złożone przez pracowników Starostwa zawiadomienie o ww. wykroczeniu w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach.

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119 z późn.zm.) właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.

Starosta Warszawski Zachodni – jako prowadzący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – mając na uwadze fakt nie zaprzestania prowadzenia na działce nr 180 Janów wycinki drzew, 5 stycznia 2024 roku złożył do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właściciela ww. działki działającego wspólnie i w porozumieniu z dzierżawcą, jak i wykonawcą, polegającego na nielegalnym wycinaniu lasu znajdującego się na działce ewidencyjnej 180 w Janowie, gmina Stare Babice.

8 stycznia br. rozpoczęła się kontrola prowadzona przez pracowników Starostwa mająca na celu zweryfikowanie nieprawidłowości związanych z wykonaną przez właściciela działki nr 180 obręb Janów wycinką drzewostanu. Czynności kontrol­ne są w toku.

Funkcjonariusze – policjanci Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach, w dniu 8 stycznia 2024 r., w obecności pełnomocnika dzierżawcy ww. działki, jak i pracowników Starostwa, dokonali zabezpieczenia wyciętego drzewostanu.

PWZ

MS 01/2024, 25 stycznia 2024