MICHAŁOWICE

Zagospodarowanie terenów w Regułach i Komorowie – koncepcje

Podczas spotkań z mieszkańcami – w urzędzie gminy Michałowice – 21 marca oraz w świetlicy „Kaliszowy Gaik” w Komorowie Wsi – 25 marca – zaprezentowano koncepcje powiększenia parku w Regułach i zagospodarowania terenów nad zmodernizowanym zalewem w Komorowie.

Park w Regułach

Dzięki staraniom Władz Gminy powierzchnia parku w Regułach powiększy się o 0,96 ha. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na mocy aktu notarialnego przekazał nieodpłatnie Gminie Michałowice działkę nr 483 w Regułach na cele publiczne: utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców na terenach zielonych oraz infrastruktury sportowej i kulturalnej.

Jedna z koncepcji zagospodarowania tego miejsca zakłada powstanie parku i ogrodu społecznego wraz z m.in. pawilonem botanicznym z funkcją edukacyjną, pergolą z dużym stołem integracyjnym, boiskiem do siatkówki oraz placem zabaw dla dzieci starszych, przeniesieniem siłowni plenerowej ze starej części parku oraz montażem drążków do kalisteniki i ćwiczeń siłowych.

Natomiast druga, o charakterze sportowo-rekreacyjnym przewiduje: urządzenie kortów tenisowych, boisk do siatkówki, koszykówki, gry w bule, squa­sha, szachownicy plenerowej, plansz do ćwiczeń sprawnościowych, postawienie pawilonu obsługi aktywności sportowych (szatnie i sanitariaty) oraz placu zabaw dla dzieci starszych.

Mieszkańcy biorący udział w spotkaniu opowiedzieli się za rozwiązaniami, które przyniosą w to miejsce nową zieleń, drzewa i krzewy, a także staną się siedliskiem dla ptaków. Uznanie zdobył pomysł budowy scenki koncertowej oraz instalacja ławek, oświetlenia i monitoringu, urządzenie miejsca na ognisko (a dokładniej – przeniesienia ogniska z zabytkowej części parku), wybudowania tężni zamiast ogródka społecznego oraz wykonania ścieżki rowerowej wokół parku i obsadzenia jej drzewami.

Uczestnicy spotkania poznali także koncepcję utworzenia ścieżek geologicznych w gminie. Opowiedziała o niej dr hab. Maria Górska-Zabielska, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pomysł spotkał się z aprobatą mieszkańców – niewielka kolekcja głazów może być ustawiona w regulskim parku. Jednak ścieżka powinna być tak urządzona, by nie była głównym obiektem parku, a naturalnie wkomponowana w jego układ.


Tereny nad zalewem w Komorowie

Koncepcje zagospodarowania terenu nad komorowskim zalewem zostały sporządzane na podstawie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2021 r. Wzięło w nich udział ponad 440 osób (spotkania Word Cafe oraz ankieta). To bardzo dobry wynik, który świadczy o zainteresowaniu mieszkańców tym właśnie miejscem.

Wszystkie warianty zakładają utworzenie wokół zalewu ścieżki o nawierzchni z kruszywa, a także pływającej wyspy dla ptaków, pomostów, połączenia ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego w ciągu ul. Głównej poprzez przebudowę „dolnej” kładki jazu, a także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz urządzenie małej architektury. Wariant drugi wprowadzający elementy rekreacyjne zakłada dodatkowo m.in.: urządzenie trawiastego boiska do siatkówki i badmintona, palcu zabaw dla starszych dzieci, urządzenie terenu zielonego z miejscem do odpoczynku. Natomiast trzeci wariant wprowadza dodatkowe elementy parkowe – ławki i stoły parkowe, zakłada również przebudowę altany i oświetlenie ścieżki na prawym brzegu zalewu.  

Uczestnicy obydwu spotkań wyrażali opinie dotyczące przedstawionych koncepcji zagospodarowania tych terenów. Uwagi mieszkańców zostały spisane i w oparciu o nie zostaną opracowane projekty urządzenia pozyskanego terenu dla parku w Regułach oraz terenu nad komorowskim zalewem.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu zagospodarowania terenu oraz jego wykonanie.


UG Michałowice

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022

Jeden z wariantów zagospodarowania terenu nad zalewem w Komorowie (nr 3).
Fragment planu i wizualizacja elementów parkowych.