OświataPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Uroczyste podpisanie porozumienia i aktu notarialnego

19 maja br. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia, na mocy którego Powiat Warszawski Zachodni przekazał do prowadzenia Gminie Łomianki Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

W imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego porozumienie podpisali Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński i Członek Zarządu Wiesław Pszczółkowski, w imieniu Gminy Łomianki Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

Procedura przekazania szkoły rozpoczęła się od podjęcia przez Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Zachodni Gminie Łomianki zadania publicznego z zakresu edukacji – prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach. Rada Gminy Łomianki podjęła również stosowną w tym zakresie uchwałę.

Zgodnie z zapisami porozumienia z dniem 1 stycznia 2022 r. Gmina Łomianki przejmie prawa i obowiązki organu prowadzącego wobec Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

W konsekwencji realizacji postanowień porozumienia, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński i Członek Zarządu Wiesław Pszczółkowski w imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przed notariuszem oświadczyli, że stosownie do treści art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ustanawiają nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz Gminy Łomianki prawo użytkowania nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 224 obręb Łomianki Dolne z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych związanych z edukacją publiczną, a Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak w imieniu Gminy Łomianki oświadczyła, że na ustanowienie takiego prawa użytkowania w powołanym celu wyraża zgodę.

Ponadto, w dniu 19 maja br. Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński i Członek Zarządu Wiesław Pszczółkowski w imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w zobowiązującej umowie darowizny, oświadczyli, że stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami darują, pod mającymi ziścić się łącznie warunkami wynikającymi z porozumienia, działkę nr 224 obręb Łomianki Dolne, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, między innymi w zakresie edukacji publicznej, a Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak w imieniu Gminy Łomianki oświadczyła, że darowiznę w powołanym celu i pod wskazanymi warunkami przyjmuje.

MS 08/2021, 27 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *