POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Starostwo uruchomiło prototypowe rozwiązanie geodezyjne on-line

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego we współpracą z firmą Geofabryka Sp. z o.o. uruchomiło na platformie www.Voxly.pl prototypowe w skali Polski rozwiązanie informatyczne, umożliwiające posiadaczom nieruchomości wgląd do projektowanych danych ewidencji gruntów i budynków, akceptację lub złożenie uwag.

Długie procedury integracyjne związane z powiązaniem prototypowego systemu z tzw. Węzłem Krajowym, pozwalające na wykorzystywanie Profilu Zaufanego do logowania się, umożliwiły w tym roku wykorzystanie tego rozwiązania jedynie w ostatniej fazie wyłożenia projektu modernizacji tej ewidencji dla obrębu Stanisławów w gminie Stare Babice. Jednakże wypracowany system będzie mógł być wykorzystywany przez nasze Starostwo dla obrębów poddanych tej modernizacji w kolejnych latach. Z tego rozwiązania będą mogły korzystać też inne powiaty w Polsce.

Na czym polega innowacja?

Poprzez każdą przeglądarkę internetową, posiadacz nieruchomości na opracowywanym obszarze, po zalogowaniu się przez Profil Zaufany, ma dostęp do projektowanych danych ewidencji gruntów i budynków. Może sprawdzić prawidłowość swoich danych osobowych, numer księgi wieczystej, projektowany obszar swojej działki, przebieg jej granic, granic użytków gruntowych i ich powierzchnie, a także dane o budynkach. Posiadacz może zaakceptować projektowane dane, ale jeśli stwierdzi nieprawidłowości, może dopisać własną dowolną uwagę do swoich danych osobowych, numeru księgi wieczystej i każdego obiektu ewidencyjnego: działki, użytku gruntowego, klasy bonitacyjnej czy budynku. Jeśli jest przekonany o innym przebiegu granic niż projektowany, może go wrysować.

Nie trzeba jechać do urzędu!

Rozwiązanie to jest odpowiednikiem klasycznego wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającego na umożliwieniu zapoznania się osobom zainteresowanym z projektowanymi danymi w siedzibie Starostwa. W tym przypadku osoby zainteresowane nie muszą podróżować do urzędu, a dostęp do projektowanych danych jest ciągły – w dzień i w nocy. Posiadacze nieruchomości mogą zapoznać się z danymi on-line i złożyć uwagę w domu. Tak jak i w przypadku klasycznego wyłożenia projektu operatu, po zakończeniu wyłożenia, urzędnicy rozpatrują przesłane uwagi i informują o wynikach tego rozpatrzenia osoby, które je złożyły.

Mamy nadzieję, że proponowane rozwiązanie ułatwi w przyszłości dostęp do danych i umożliwi zapoznanie się z projektem, akceptację lub złożenie uwag szerszemu gronu zainteresowanych osób niż dotychczas.

PWZ

MS 09/2023, 23 listopada 2023