Porady prawne

Sposoby wypłaty kapitału rodzinnego

Jesteśmy wielodzietną rodziną i w związku z tym mamy prawo do kapitału opiekuńczego na drugie i trzecie dziecko w naszej rodzinie. Podobno wcale nie muszę dostawać go po 500 zł miesięcznie, ale mogę zażądać, żeby wypłacono mi to świadczenie po 1000 zł miesięcznie.

To prawda. Rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie w wysokości 12 000 zł na drugie i każde następne dziecko. To uprawniony do tego świadczenia rodzic decyduje, w jakiej postaci otrzyma te pieniądze. Może je pobierać po 500 zł przez 24 miesiące, albo może domagać się, by wypłacano ten kapitał w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Przepisy dopuszczają, żeby uprawniony, w czasie otrzymywania tego świadczenia, jeden raz zmienił swoją decyzję i wybrał inny sposób wypłaty kapitału.

Warto pamiętać, że łączna wysokość kapitału opiekuńczego zostanie obniżona o 500 zł, jeśli wniosek o kapitał zostanie złożony po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13 miesiąc życia albo po upływie 13 dnia miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiono do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022