Dla mieszkańcówURSUS

Rola i znaczenie Rady Seniorów

Od 2015 roku funkcjonuje w Ursusie Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Co to za twór, czym się zajmuje, jakie ma możliwości? Postaramy się przybliżyć czytelnikom ten potrzebny i mający wiele zasług organ.

Pierwsza Rada Seniorów została wybrana przez mieszkańców dzielnicy w maju 2015 r. Jej przewodniczącym został Bolesław Staniszewski. Rada II kadencji rozpoczęła działalność we wrześniu 2018 r. Przewodniczącym został wybrany Krzysztof Szczerba. Ponieważ okres pandemii znacząco zakłócił działalność Rady – w 2020 i w 2021 roku odbyły się tylko po 3 posiedzenia – została przyjęta uchwała o przedłużeniu kadencji Rady o 1 rok. W skład obecnej Rady wchodzą: Barbara Banaszek (przedstawiciel Rady Seniorów do Rady Warszawy), Jerzy Domżalski (Sekretarz Rady i jednocześnie przedstawiciel Zarządu Dzielnicy), Alina Florczak, Marianna Jaguścik (przedstawiciel Rady Seniorów w Radzie Dzielnicy), Maria Jeśka, Tadeusz Kaczmarek, Maciej Linke, Wanda Sawicka, Paweł Smereczyński, Bolesław Staniszewski, Krzysztof Szczerba (Przewodniczący).

W skład Rady Seniorów wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców dzielnicy. Co trzy lata odbywają się wybory, w których mogą brać udział wszystkie osoby, zamieszkujące dzielnicę Ursus, mające ukończone 60 lat, wyróżniające się działalnością na rzecz osób starszych i popierane przez co najmniej 15 mieszkańców. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania. Rada jest organem opiniującym i opiniotwórczym dla Rady Dzielnicy. Nie ma uprawnień uchwałodawczych, ale może kierować wnioski do Rady i Zarządu Dzielnicy. Praca w Radzie ma charakter społeczny.

Ze Statutu Rady Seniorów  Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 
§1 
1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. 
2. Do zadań Rady należy w szczególności: 
1) monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy; 
2) pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy; 
3) współpraca z Warszawską Radą Seniorów; 
4) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzenie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych; 
5) przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów. (...)


Obserwowałem dwie ostatnie sesje Rady Seniorów i – w celu przybliżenia konkretnych działań i trybu pracy Rady – przedstawiam z nich relacje.Sesja Rady Seniorów – 20 września 2021

W sesji 20 września oprócz radnych uczestniczyli: Burmistrz Olesiński i zastępca Burmistrza Wiesław Krzemień oraz Dyrektor OK Arsus, Bogusław Łopuszyński. Na początek burmistrzowie przedstawili (robią to na każdej sesji) relację z działań Zarządu Dzielnicy w ostatnim okresie.

Następnie radni zgłaszali swoje i mieszkańców-seniorów postulaty i uwagi, na które na bieżąco reagowali burmistrzowie.


Postulaty Radnych

Była mowa m.in. o przywróceniu filii Banku PKO BP na Niedźwiadku przy ul. Wojciechowskiego 39, o potrzebie przebudowy ul. Regulskiej, o zbudowaniu chodnika po stronie zachodniej od ul. Bieńczaka do ul. Piastowskiej, o przejściach dla pieszych, o problemie całego Ursusa – przy dużych opadach studzienki nie nadążają przyjmować wody, przebudowie zalewanego przejścia pod dworcem PKP; wymieniano konkretne miejsca, w których po opadach zbiera się woda.

Radny Staniszewski kolejny już raz zgłosił sprawę szpecącego od wielu lat okolicę prywatnego budynku po warzywniaku przy ul. Komunardów oraz stwarzające zagrożenie drzewa nad tunelem obok dawnej modelarni ZM Ursus i przy budynku dawnej poczty na wprost dworca.

Pojawiły się zgłoszenia od mieszkańców w sprawie postawienia większej liczby ławek w dzielnicy oraz umieszczenia przy tężni solankowej tabliczki zawierającej opis oddziaływania tężni na zdrowie.

Wrócił temat windy w bibliotece przy ul. Keniga na Niedźwiadku i naprawy zabytkowego muru z tablicą pamiątkową przy ul. Traktorzystów, który niszczeje od kilku lat.

Przewodniczący Krzysztof Szczerba przypomniał, że Rada wysłała pismo do premiera Morawieckiego w sprawie odzyskania kolekcji eksponatów po ZM Ursus, co kiedyś obiecał. W odpowiedzi Grzegorz Zberek z Biura Prezesa Rady Ministrów odpisał, że nasze pismo zostało skierowane do Agaty Kowalczyk – dyrektora Biura Ministra Aktywów Państwowych, w związku ze sprawowaniem przez Ministerstwo nadzoru właścicielskiego nad Polskim Holdingiem Obronnym. Jeszcze nie otrzymaliśmy wiążącej odpowiedzi.

Została też wysłana do wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (mieszkanki Gołąbek od urodzenia) prośba o pomoc w sprawie budowy bezpiecznego przejścia przez linię kolejową z Gołąbek na cmentarz parafialny.

W związku z zapoczątkowaniem przez stronę rządową działań w kierunku utworzenia w Ursusie Muzeum na bazie kolekcji eksponatów po Zakładach Mechanicznych Ursus, Przewodniczący zgłosił uwagę o konieczności włączenia zbiorów Izby Tożsamości Ursusa w skład muzeum i zagwarantowanie nazwania placówki „Muzeum Ursusa”, z uwagi na nierozerwalną historię miejscowości z fabryką.

Burmistrz poparł tę ideę, o co zresztą starało się od lat wiele organizacji i stowarzyszeń ursuskich, i dodał, że trzeba przeprowadzić na ten temat debatę, zapytać radę i mieszkańców.

Rozmawiano o niepokojącym zjawisku zaprzestania przez znaczną część społeczeństwa przestrzegania obostrzeń antycovidowych – maseczki, dystans i dezynfekcja rąk.

Przy omawianiu ogólnej sytuacji seniorów w Ursusie przypomniano, że w dzielnicy mieszka szacunkowo ok. 15 tys. osób w wieku emerytalnym. To prawie 1/4 całej społeczności, a w klubach seniora jest niecałe tysiąc miejsc. Padły wnioski o lepszą komunikację między organizacjami o działaniach Klubów Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Burmistrz Olesiński udzielił odpowiedzi i skomentował wnioski radnych

Burmistrz poinformował m.in., że ul. Regulska jest bardzo trudnym tematem, ponieważ, jak i wiele innych dróg na terenie dzielnicy, nie jest własnością Ursusa. Jest drogą powiatową, a dodatkowo jej część przebiega na terenie Gminy Michałowice. Powiat Pruszkowski wyremontuje ulicę Bodycha do ul. Regulskiej. Zarząd Dróg Miejskich negocjuje ze Starostwem Pruszkowskim, kto sfinansuje budowę skrzyżowania.

W sprawie przywrócenia filii Banku zostało wysłane pismo – jeszcze nie ma odpowiedzi.

Nie jest jeszcze ustalone, czyją własnością jest mur przy ul. Traktorzystów.

Skończył się termin pozwolenia na użytkowanie miejsca pod warzywniak przy ul. Komunardów. Właściciel nie wystąpił o przedłużenie, a przedtem, mimo, że go nie użytkował, cały czas płacił. Teraz przed nami postępowanie administracyjne. Jeżeli by nie zaskutkowało, pozostaje droga sądowa.

Właścicielem budynku, w którym mieści się biblioteka „Niedźwiadek” jest spółdzielnia Mieszkaniowa. Rozmawiamy w sprawie budowy windy z Prezesem Spółdzielni.

Zarząd Dzielnicy przygotowuje projekt odwodnienia, (przebudowy) instalacji wodno-kanalizacyjnej części Starego Ursusa.Kolejna Sesja Rady Seniorów – 15 listopada 2021

Zarówno porządek sesji, jak i udział burmistrzów i dyrektora Łopuszyńskiego nie zmieniły się.

Burmistrz Olesiński na wstępie ogłosił, że Urząd Dzielnicy od 15 listopada przechodzi na pracę zdalną, jednak na razie będzie zachowana pełna praca Wydziału Obsługi Mieszkańców, żeby dostępność do urzędu dla mieszkańców nie była ograniczona. Ze względu na rosnącą liczbę przypadków wśród urzędników, część z nich została skierowana do pracy zdalnej, żeby mogła, w przypadku rozszerzania się tej choroby, zastąpić tych, którzy będą na kwarantannie bądź w izolacji.

Trwają przygotowania do uchwalenia budżetu na przyszły rok.


Sprawy załatwione, nowe informacje, interwencje

Poinformował również, że Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej obiecał realizację budowy windy dla biblioteki w 2022 roku.

Burmistrz Krzemień zrelacjonował sytuację podlegającej mu oświaty. Radni dowiedzieli się, że są zdziesiątkowane poszczególne oddziały, część odbywa naukę zdalnie. Najpoważniejsza sytuacja wystąpiła w SP nr 11, gdzie wszystkie oddziały od IV do VIII były na nauczaniu zdalnym, w liceum w pewnym momencie było na zdalnym osiem oddziałów, poszczególne oddziały również w przedszkolach. W całej Polsce jest coraz wyższa zachorowalność, rośnie też liczba przypadków śmiertelnych. My też apelujemy o szczepienie się. Ci którzy są zaszczepieni, przechodzą chorobę lekko i bardzo rzadko są hospitalizowani.

Radni pytali, czy w tym roku będą jeszcze sprzątane liście i dowiedzieli się, że przetarg na tę usługę jest na ukończeniu.

Było kilka interwencji szczegółowych, np., że sosna na rogu ulic Probusa i Kadłubka zagraża bezpieczeństwu, czy że trzeba poobcinać gałęzie drzew wychodzące na ulicę z zaniedbanej, opuszczonej działki. Pytano, czy parking przy ul. Apartamentowej, który był wydzierżawiony pod boisko dla szkoły niepublicznej będzie przywrócony jako parking dla mieszkańców.

Wiele spraw burmistrzowie przyjmowali do załatwienia lub odpowiadali na zadawane pytania.


Kontynuacja tematów z poprzedniej sesji

Kontynuowany był temat skrzyżowania w związku z remontem ul. Bodycha przez powiat pruszkowski. Burmistrz Olesiński poinformował, że urząd interweniował w ZDM i, u byłego już, wiceprezydenta Soszyńskiego, alarmując że to będzie katastrofa dla Ursusa. Od ul. Bodycha Regulska jest ulicą powiatową na terenie Gminy Michałowice. Jeśli tamtędy zostanie puszczony ruch bez przebudowy skrzyżowania, to będzie katastrofa komunikacyjna. Jeszcze nie zapadły żadne decyzje. Trwają trudne rozmowy między ZDM i Starostwem Pruszkowskim.

Sporo czasu zajęła i rozbudziła emocje dyskusja na temat umiejscowienia przyszłego Muzeum Ursusa. W ostatnim czasie kolekcja po muzeum zakładowym ZM Ursus została notarialnie przejęta przez Narodowe Muzeum Techniki od Polskiego Holdingu Obronnego. Dyrektor Muzeum Techniki, Mirosław Zientarzewski uważa, że zdecydowanie najlepszym miejscem na Muzeum Ursusa jest Budynek Odlewni Aluminium – własność firmy „Asmet” państwa Sajnagów. Jest to ostatni zabytkowy budynek na terenie byłej fabryki nie zniszczony przez deweloperów. Niestety właściciele nie chcą z nikim na ten temat rozmawiać. Burmistrz Olesiński zauważył: – Strona ministerialno-rządowa podjęła decyzję, że sama ten problem rozwiąże. Do nas nikt nie występował z prośbą o pośrednictwo, pomoc, rozmowy, o nawiązanie kontaktu. Informacje uzupełnił wiceburmistrz Krzemień, uczestniczący, wraz z wiceburmistrzem Kazimierzem Sternikiem w spotkaniu w sprawie muzeum. – Odbyło się spotkanie z inicjatywy Marszałek Małgorzaty Gosiewskiej. Na tym spotkaniu usłyszeliśmy, że eksponaty zostaną czasowo wywiezione do Chlewisk, do filii Narodowego Muzeum Techniki, ponieważ grunt, na którym znajduje się kolekcja wykupiła firma PANATTONI. Powstanie tam duża hala magazynowo-biurowa i w tej hali będzie wydzielona część, w której zostaną umieszczone te eksponaty. Gosiewska powiedziała, że ma ustalenia z premierem Morawieckim i wicepremierem Sasinem, że eksponaty muszą być w Ursusie. Taka deklaracja padła. Ja w ciągu kilku lat rozmawiałem na ten temat z 4 prezesami holdingu i nie udało się załatwić przekazania czy odkupienia. Trzymamy za ten projekt kciuki.

Burmistrz Olesiński podał dobrą wiadomość na temat objętego ochroną konserwatorską budynku po modelarni przy ul. Cierlickiej. Kolejny właściciel prowadzi rozmowy z konserwatorem zabytków i zapewne modelarnia zostanie zrewitalizowana. Ma być nadbudowane jedno piętro.

Powiedział też, że trwają prace nad planami miejscowego zagospodarowania i uzupełniane są też „dziury” nie objęte planami. To dotyczy także odlewni aluminium, która również jest objęta ochroną konserwatorską.


Kolejne sprawy do załatwienia

Kolejnym tematem, wywołanym przez radnego Domżalskiego, była sprawa zapełnionego cmentarza na Solipcach. Burmistrz Olesiński szczegółowo poinformował o planach rozszerzenia cmentarza. W sprawę włączony jest ks. dziekan Sajnóg z Parafii św. Józefa, SANEPID, Wojewoda Mazowiecki, dzielnica Włochy, Rada Warszawy.

Dni Seniora w dzielnicy Ursus

Dyrektor Łopuszyński omówił przebieg tegorocznych XXX Dni Seniora. Krzysztof Szczerba przeczytał pismo od wiceprzewodniczącego warszawskiej Rady Seniorów Wojciecha Kożuchowskiego do Dyrektora OK „Arsus” z gratulacjami i wyrazami uznania dla Dyrektora i pracowników OK „Arsus” i DK „Miś” z Klubem Seniora „Wesoła Chata”, Klubem Seniora „Promyk” i Towarzystwa UTW za zorganizowanie bogatej w wydarzenia Gali XXX Dni Seniora Dzielnicy Ursus.


Sukcesy

Rada otrzymała odpowiedź od Marszałek Kidawy-Błońskiej, że sprawa przejścia przy ul. Zielonej Gęsi do cmentarza jest jej znana i poczyniła odpowiednie kroki w celu poprawy bezpieczeństwa.

Rada Seniorów zgłosiła do konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom” ursuskie biblioteki. Skutecznie. Certyfikaty od Warszawskiej Rady Seniorów oraz Urzędu m.st. Warszawy zostały przyznane: Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego Oddział „Czechowice”, Filii „Gołąbki” oraz Filii „Niedźwiadek”.

Rada Seniorów na ubiegłorocznej sesji (16 czerwca 2020 r.) przygotowała pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie objęcia stałą opieką medyczną w domu osób powyżej 70 roku życia. Prezydent Andrzej Duda wyraził poparcie dla wszelkich inicjatyw oddolnych i przekazał pismo do rozpatrzenia przez powołane do takich spraw Ministerstwo Zdrowia, które w odpowiedzi napisało, że teraz nie ma możliwości ze względu na pandemię, ale „wrócą do tematu”.


Tą drogą zachęcam starszych mieszkańców Ursusa (do których też się zaliczam) do współpracy z dzielnicową Radą Seniorów w kwestii potrzeb, nowych inicjatyw i w innych wymagających pomocy lub interwencji władz sprawach, w których załatwianiu – jak mówi podpunkt 5) Statutu Rady Seniorów (patrz: str. 1) – pośredniczy Rada.

Powinni Państwo też pamiętać, że już w przyszłym roku powinny się odbyć kolejne wybory na radnych do Dzielnicowej Rady Seniorów III kadencji. W naszym interesie jest liczne uczestnictwo w wyborach Rady przyjaznej seniorom i dbającej o ich sprawy.


Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

MS 20/2021, 25 listopada 2021