Dla mieszkańcówPOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków

Refundacja kosztów lub dofinansowanie dla przedsiębiorców z powiatu pruszkowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprasza Przedsiębiorców z terenu powiatu pruszkowskiego, zainteresowanych zatrudnieniem osoby bezrobotnej do skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych albo dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie pracownika 50+.


Dlaczego warto starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez PUP w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.

Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonego stanowiska pracy wynosi co najmniej 24 miesiące.

Otrzymane środki, w wysokości do 23 000,00 zł, można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP.


Dlaczego warto starać się o prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej, jak i umysłowej.

Maksymalna kwota, jaka może być refundowana z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy to 1 464,14 zł (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne).

Okres refundacji może trwać od 6 do 24 miesięcy.


Dlaczego warto starać się o dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracownika 50+?

Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracownika 50+ można otrzymać na okres:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat (a nie ukończyła 60 roku życia);
  • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzeń przysługuje w kwocie nie wyższej niż 50% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (wejście C) lub pod nr tel. (22) 770-20-25.

MS 16/2021, 30 września 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *