BRWINÓW

Przetarg na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do osiedla Słoneczne w Kaniach

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Kaniach. Przyszła inwestycja umożliwi mieszkańcom zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z osiedla. Jest firma chętna do realizacji tego zadania.

W budżecie gminy w roku bieżącym przeznaczono ponad 9 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową.

Planowana inwestycja w Kaniach dotyczy osiedla Słoneczne położonego na skraju sołectwa Kanie, bezpośrednio graniczącego z gminą Nadarzyn i Michałowice.

Projekt obejmuje odcinek od ul. Leśnej do ul. Maciejkowej położonej w płd.-zach. części osiedla. Długość sieci wodociągowej będzie wynosiła ok. 800 mb, a kanalizacyjnej ok. 650 mb. Poprowadzona przez tereny prywatne stanowiące łąki/pastwiska należące do Szkoły Jazdy Konnej PATATAJ oraz Stowarzyszenia Jeździeckiego SZARŻA, będzie omijała tereny leśne. Pod dnem rzeki Zimna Woda będzie wykonane przejście metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia koryta rzeki. Po stronie wschodniej sieć zostanie poprowadzona równolegle do istniejącej napowietrznej linii energetycznej. Prace budowlane będą wykonywane przy wykorzystaniu metody bezwykopowej. Niezbędne wykopy otwarte powstaną tylko w miejscach załamań trasy i montowania uzbrojenia sieci w hydranty, odpowietrzenia, zasuwy itp. Taki przebieg gwarantuje brak zbędnej ingerencji w środowisko naturalne – inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Aktualnie osiedle jest podłączone do sieci wodociągowej w Nadarzynie. Posiada własną kanalizację, ale nie jest podłączone do sieci odprowadzającej ścieki z terenu zabudowy mieszkaniowej – indywidualna oczyszczalnia ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi położona jest na terenie osiedla przy ul. Maciejkowej.

W przetargu wzięła udział jedna firma – obecnie trwa analiza złożonej oferty. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy udziale pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 561 542,00 zł.

UG Brwinów

MS 03/2022, 3 marca 2022