OŻARÓW MAZOWIECKI

Program wsparcia ucznia zdolnego w Gminie Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki podjęła się realizacji programu wsparcia uczniów zdolnych, charakteryzujących się wyjątkowymi talentami i wyróżniającymi się osiągnięciami naukowymi, twórczymi i społecznymi. Przygotowano szereg inicjatyw, mających na celu wspieranie i promowanie tych młodych utalentowanych osób.

Gmina realizuje wiele zadań mających na celu wspieranie edukacji dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, takich jak koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne oraz szeroko zakrojoną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach kształcenia specjalnego i realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Pomysł na zbudowanie systemu wsparcia ucznia zdolnego powstał podczas pilotażowego programu usług doradczych dla samorządów, w którym Gmina Ożarów Mazowiecki brała udział w 2019 r. przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Podjęto się wtedy realizacji nowatorskiego programu wsparcia uczniów zdolnych, opracowano harmonogram działań rozwojowych i powołany został międzyszkolny zespół koordynatorów, którego prace nadzorowane były przez Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki. Czas pandemii koronawirusa został wykorzystany na prace koncepcyjne i przygotowawcze w efekcie, których powstał system wsparcia uczniów zdolnych, który składa się z sześciu głównych inicjatyw.

1. Praca z uczniem zdolnym w szkołach i przedszkolach

W poszczególnych placówkach funkcjonują arkusze diagnostyczne i plany pracy z uczniem zdolnym, na bazie których wyłaniani są uczniowie ze zdolnościami, następnie nauczyciele i pedagodzy mogą rozpocząć z nimi pracę. W placówkach przeprowadzono Dni Talentów.

2. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Program ten adresowany do wszystkich uczniów obejmuje stypendia „Uczeń Roku” i konkurs Ożarowski Grant Edukacyjny. Stypendium przyznawane jest, za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne oraz aktywność i zaangażowanie społeczne Stypendium przyznawane jest trzem kandydatom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów: I miejsce – w 5000 zł, II miejsce – 3000 zł, III miejsce – 2000 zł.

Ożarowski Grant Edukacyjny stanowi formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych wyróżniających się innowacyjnością, adresowanych do dzieci i młodzieży obejmujących różnorodne formy aktywności i metody pracy, m.in. festiwale, przeglądy, turnieje, konkursy, warsztaty itp.

3. Program stypendialny

Program stypendialny za wyniki w nauce i wyniki sportowe z jednolitymi zasadami we wszystkich publicznych szkołach podstawowych. Podwyższone zostały średnie ocen, za które przyznawane są stypendia oraz kwoty stypendiów, które obecnie wynoszą od 120 zł do 240 zł za semestr, za osiągnięcia sportowe – 120 zł za semestr.

4. List gratulacyjny Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

List gratulacyjny Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego skierowany do rodziców wybitnie uzdolnionych uczniów, których średnia ocen będzie przekraczała 5,5 lub którzy wyróżniają się innymi wybitnymi osiągnięciami. Ma on na celu wyrażenie uznania za osiągnięcia dziecka oraz docenienie rodziców za trud włożony w wychowanie.

5. Nagroda „Nauczyciel Roku”

Nagroda „Nauczyciel Roku” przewidziana od 2022 r. będzie stanowiła wyraz uznania i podziękowania za pracę na rzecz szkoły i uczniów.

6. Szkolenia dla nauczycieli

W ramach programu przewidziano szereg szkoleń dla nauczycieli w zakresu pracy z uczniem zdolnym w ramach doskonalenia zawodowego.

Nadrzędnym celem całej inicjatywy jest dobro i rozwój dzieci uzdolnionych. Program wsparcia uczniów zdolnych jest innowacyjnym przedsięwzięciem w Gminie Ożarów Mazowiecki, który opiera się na realizacji powyżej wskazanych inicjatyw skierowanych na rozwój i promocję talentów uczniów, jak również wsparcie nauczycieli i pedagogów. Przewidziane działania to zarówno fundamentalna codzienna praca z uczniami, jak również nagrody i wydarzenia w celu wyróżnienia i wypromowania talentów w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022