Porady prawne

Pracodawca powinien ponowne zatrudnić

W mojej firmie były zwolnienia grupowe z powodu złej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Teraz firma wyszła na prostą i zaczęła ponownie zatrudniać ludzi. Słyszałam, że w tej sytuacji powinna zacząć od zwrócenia się z ofertą pracy do tych, którzy zostali wcześniej zwolnieni.

Rzeczywiście w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych jest przepis głoszący, że w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozstał się wcześniej w ramach zwolnień grupowych. Rozwiązanie to stosuje się, jeśli zwolniony zatrudniony zgłosi wyraźny zamiar ponownego podjęcia zatrudnienia. Powinien to zrobić w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. To oznacza, że jeśli wie Pani o tym, że stara firma zatrudnia na te same stanowiska, z których wcześniej została Pani zwolniona, to należy powiadomić starego pracodawcę o tym, że chętnie się Pani u niego znowu zatrudni. Taki pracodawca powinien zrealizować obowiązek ponownego zatrudnienia z wcześniej zwolnionym pracownikiem w ciągu 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy, czyli od stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych. Warto jednak pamiętać, że przepisu tego nie stosuje się w przypadku osób zwolnionych w ramach zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników. Mamy z nimi do czynienia w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 osób, jeśli z przyczyn niedotyczących pracowników zdecyduje się on na ich zwolnienie. Przyczyny te muszą stanowić wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Zwolnienia indywidualne w okresie nie przekraczających 30 dni obejmą mniejszą liczbę niż tę przewidzianą dla zwolnień grupowych. Zwolnienia indywidualne oznaczają, że pracownik nie musi przeprowadzać całej procedury właściwej dla zwolnień grupowych (np. konsultacji przewidzianych ze związkami zawodowymi czy powiadamiania odpowiedniego urzędu pracy). Za to zwolniony w ten sposób pracownik dostanie taką samą odprawę jak ten, z którym rozstano się w ramach zwolnień grupowych.

MS 5/2024, 23 maja 2024