Dla mieszkańcówNASZE STRONY

Praca sezonowa z EURES

Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Każdego roku do 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.

Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi, działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników, oraz partnerami społecznymi, rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

Polska zaangażowała się w kampanię, ponieważ odpowiada ona na oczekiwania wielu polskich pracowników, którzy podejmują pracę sezonową winnych państwach członkowskich UE.

Polska kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno-spożywczej oraz (w miarę możliwości) do innych branż charakteryzujących się sezonowością podejmowania pracy za granicą.

– Pracownicy sezonowi stanowią trzon podstawowych sektorów naszej gospodarki, a my z przyjemnością wypełniamy naszą misję, wspierając ich – powiedział Cosmin Boiangiu, dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy. – Państwa członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że mogą liczyć na Europejski Urząd ds. Pracy, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości w zakresie praw i obowiązków oraz wspieranie egzekwowania przepisów unijnych i krajowych. Uczciwe zatrudnienie nie kończy się po sezonie.

W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła od 19 lipca 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową, jak np.: spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria, publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl, gdzie będą publikowane różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.


MS 17/2021, 14 października 2021