POWIAT PRUSZKOWSKI

Powiat pruszkowski na 2 miejscu w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego 2021!

Powiat Pruszkowski zajął 2 miejsce wśród 314 powiatów ziemskich! W porównaniu do roku 2020 – awansowaliśmy o kolejne 2 pozycje, a do 2019 – aż o 7!

Tak wysoka pozycja wskazuje, że powiat pruszkowski posiada wysoką samodzielność finansową. Podejmowane przez Zarząd i Radnych Powiatu Pruszkowskiego trafne decyzje finansowe skutkują powiększeniem majątku jednostki, co wpływa na zwiększenie możliwości działań inwestycyjnych. Realizowanie inwestycji powiatowych wiąże się z kolei z podniesieniem atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, a także ma wpływ na rozwój społeczny i kulturalny. Całokształt tych działań przekłada się bezpośrednio na zwiększenie dobrostanu mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Drugie miejsce w rankingu jest dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem jakości pracy i kompetentnych działań Zarządu, Radnych Powiatu Pruszkowskiego oraz urzędników samorządowych.

Ocena kondycji finansowej do Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2021 rok została przygotowana przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na tak wysokie miejsce powiatu pruszkowskiego wpływ miało szereg wskaźników:

Wskaźnik 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.

Wskaźnik pokazuje, jaką część dochodów budżetu ogółem stanowią dochody własne. Relacja ta nazywana jest wskaźnikiem samodzielności finansowej i traktowana jest jako podstawowy miernik oceny tej samodzielności. Poziom wskaźnika informuje o możliwości prowadzenia polityki dochodowej.

Wskaźnik 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.

Według interpretacji Ministerstwa Finansów dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określana jest jako nadwyżka operacyjna na spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Interpretując dane liczbowe ustalone na podstawie tego wskaźnika należy mieć na względzie, że im wyższa jego wartość, tym większe są możliwości danej jednostki w zakresie działań inwestycyjnych.

Wskaźnik 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

Im wyższa relacja, tym dana jednostka wykazuje się większą działalnością inwestycyjną, ukierunkowaną na rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej, ale także infrastruktury społecznej. Wysoka wartość wskaźnika oznacza także, iż podejmowane decyzje finansowe sprzyjają powiększaniu majątku danej jednostki, zwłaszcza trwałego. Co więcej, wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem może także oznaczać zwiększoną atrakcyjność jednostki z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Jednostka staje się również odpowiednim miejscem na różnego rodzaju przejawy działalności kulturalnej i społecznej.

Wskaźnik 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Relacja ta wskazuje, jaką część wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wysoki udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń negatywnie wpływa na zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń.

Środki europejskie stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych, źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Ich pojawienie się w systemie zasilania finansowego wpływa na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są one jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. Generalnie, im większy wolumen środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tym większe możliwości rozwojowe.

Wskaźnik 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.

Relacja ta obrazuje udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w dochodach ogółem, czyli poziom zadłużenia jednostki.

Wskaźnik 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 3) – traktowane są jako dochody własne, a ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od szczebla organizacyjnego.

Źródło i więcej informacji – na stronie: https://bit.ly/3rGyifx

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022