PIASTÓW

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 2022

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: art.13 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.).

Celem konkursu jest budowanie partnerstwa między Miastem Piastów a organizacjami pozarządowymi w  diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych poprzez dofinansowanie następujących zadań:

1. Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży. Planowana kwota 20.000 zł.

2. Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Planowana kwota 190.000 zł.

3. Organizacja  czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje w mieście” w terminie 1.07 – 31.08.2022 r. dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Planowana kwota 12.000 zł.

Dopuszcza się organizację zajęć dla grup minimum 30 osobowych, okres minimalny realizacji zadania 14 dni. Przyznana kwota będzie proporcjonalna do okresu trwania zadania i liczby uczestników.

4. Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji narodowej. Planowana kwota 18.000 zł.

5. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt oraz dokarmianie zwierząt  na terenie Miasta Piastowa (działalność całoroczna). Planowana kwota 10.000 zł.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w kancelarii Urzędu Miasta Piastów ul. 11-Listopada 2 w terminie do 18 lutego 2022 r. do godz. 15.00 oferty wraz z załącznikami naformularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej nazwą i numerem zadania.

1. Oferent ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zleconego zadania zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością.

2. Oferta powinna zawierać:

a) termin realizacji zadania publicznego, przy czym zadanie może trwać najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku;

b) syntetyczny opis zadania;

c) plan i harmonogram działań;

d) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania ze wskazaniem mierników mierzalnych, policzalnych oraz sposób ich monitorowania ;

e) informację o wcześniejszej działalności oferenta;

f) informację o posiadanych zasobach kadrowych , rzeczowych i finansowanych , które będą wykorzystywane do realizacji zadania;

g) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz źródła ich finansowania

• Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków jest uznawane za zgodne jeżeli ich suma w danej kategorii kosztów nie zwiększy się więcej niż o 10%.

• Wymagany jest minimalny wkład własny stanowiący 10% kosztów całego zadania, przy czym może to być wkład finansowy, osobowy lub rzeczowy.

h) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

i) wykaz załączników.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

6. W przypadku złożenia więcej ofert, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

7. Wymagane załączniki:

a)  aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2021 bądź w przypadku, gdy nie zostało ono dotychczas sporządzone za rok wcześniejszy. W przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

c) kopia aktualnego statutu,

d) wykaz kadry, kwalifikacje do pracy (kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach).

e) w przypadku istnienia upoważnień do podpisywania dokumentów winny być one dołączone do oferty.

f) do oferty mogą być załączone inne rekomendacje lub opinie o oferencie lub projekcie.

8. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.  

9. Kryteria wyboru ofert:

a) celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

b)  kalkulacja kosztów realizacji zadania,

c) planowany wkład finansowy, rzeczowy, osobowy,

d)  sposób realizacji zadania w tym m.in. miejsce, baza i wyposażenie.

e)  atrakcyjność /różnorodność programu pracy z dziećmi i młodzieżą (wycieczki, zajęcia sportowo -rekreacyjne, konkursy, zajęcia kulturalne, specjalistyczny charakter zajęć),

f)  kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania.

g)  źródła finansowania zadania.

10. Miasto Piastów udzieliło dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2020 – 470.000 zł, a w roku 2021 – 303.000 zł w tym na zadanie:

a) Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży

– w roku 2020 – 20.000 zł,

– w roku 2021 – 0.000 zł. 

b) Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym,

– w roku 2020 – 300.000 zł,

– w roku 2021 – 201.000 zł.

c) Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w Ognisku,

– w roku 2020 – 60.000 zł,

– w roku 2021 – 56.000 zł.

d) Organizacja  czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje w mieście”,

– w roku 2020 – 25.000 zł,

– w roku 2021 – 15.000 zł.

e) Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji narodowej,

– w roku 2020 – 40.000 zł,

– w roku 2021 – 20.000 zł.

f) Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt oraz dokarmianie zwierząt  na terenie Miasta Piastowa /działalność całoroczna/,

– w roku 2020 – 25.000 zł,

– w roku 2021– 11.000 zł.

11. Miasto Piastów w budżecie na 2022 roku zaplanowało  dotację na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w kwocie 270.000 zł.

12. Posiedzenie komisji oceniającej złożone wnioski planowane jest na dzień 28 lutego 2022 roku.  Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym dokona ich oceny merytorycznej stosując kryteria  zawarte w puncie 9.

13. Wyniki otwartego konkursu ofert będą ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty na stronie internetowej Miasta Piastowa (www.piastow.pl), w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piastowie.

14. Dodatkowych informacji udziela Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych
(tel. 22 770 52 16) lub orgpozarz@piastow.pl

Do pobrania na https://www.piastow.pl/aktualnosci-specjalne-slider/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-2022#cnt:

wzór oferty 2022

wzór sprawozdania 2022

MS 1/2022, 3 lutego 2022