BŁONIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu prowadzi rekrutację do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.)

poprzez  umożliwienie  uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Pogram finansowany jest w całości z Funduszu Solidarnościowego.

Za realizację usługi opieki wytchnieniowej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu pod numerem telefonu: 22 770 70 44. 

UM w Błoniu

MS 6/2024, 13 czerwca 2024

POSZUKIWANI PRACOWNICY!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
poszukuje do pracy osób do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej
dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje na stronie OPS Błonie:
https://ops.blonie.pl