MICHAŁOWICE

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałowice

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Michałowice
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. uchwały krajobrazowej.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Michałowice nr X/116/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. uchwały krajobrazowej.

Projekt uchwały dostępny będzie w dniach od 8 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. w (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy Alei Powstańców Warszawy 1 (w Sali Obsługi na parterze):

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–15.30,
 • w piątki w godzinach 9.00–13.30 oraz
 • na stronie internetowej gminy Michałowice
  https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały odbędzie się 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) w Sali Multimedialnej (pok. nr 10 na parterze) – początek o godz. 16.00. Dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19. Dopuszcza się zmianę formuły spotkania otwartego na dyskusję online, o czym zostaną poinformowani mieszkańcy za pośrednictwem odrębnego obwieszczenia, publikowanego na https://bip.michalowice.pl/.

Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Uwagi wraz z podpisaną klauzulą, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, można składać do Wójta Gminy Michałowice:

 • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze),
 • pocztą na adres: 05-816 Michałowice – Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  – na adres: sekretariat@michalowice.pl lub
  – na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

Uwagi mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. Liczy się data wpływu uwagi do urzędu. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

Informacja:

1. Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

3. Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych (na dzień dyskusji) obostrzeń i ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii
COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy jej uczestnik powinien mieć zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 1,5 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny przy wejściu do budynku Urzędu Gminy).


Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka