OŻARÓW MAZOWIECKI

Obowiązkowy spis źródeł ciepła

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termin na złożenie deklaracji wynosi:

  • 14 dni, licząc od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła, dla budynków nowo wybudowanych, w których źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021r.,
  • 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r., dla obiektów już istniejących, jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.

W jaki sposób można złożyć deklarację:

  • w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://ceeb.gov.pl/ wybierając opcję „Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację” (potrzebny jest profil zaufany/bankowość elektroniczna/e-dowód).
  • w formie papierowej – wypełniony druk deklaracji dotyczący budynków zlokalizowanych na terenie naszej gminy można złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub przesłać pocztą/kurierem na ww. adres urzędu. Dane wskazane w złożonej deklaracji zostaną przez pracownika urzędu wprowadzone do CEEB.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr tel. 22 731 32 37, e-mail: a.wilczynska@ozarow-mazowiecki.pl

Za brak złożenia deklaracji lub przekroczenie terminów będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Druk deklaracji można pobrać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 oraz wydrukować ze strony internetowej Gminy.

Robert Głazowski

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

MS 10/2022, 23 czerwca 2022