PIASTÓW

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe (techniczne, administracyjne, prawnicze),

3) staż pracy – min. 3 lata (doświadczenie w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o   pracownikach  samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7) dobra znajomość procedur administracyjnych, przepisów prawa w zakresie ustawy: o  zamówieniach publicznych, o drogach publicznych, o finansach publicznych, o publicznym transporcie zbiorowym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami  itp.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wskazane doświadczenie w pracy w administracji,

2) samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

3) umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

4) dobra znajomość obsługi komputera,

5) prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) organizowanie komunikacji lokalnej (autobusowej i rowerowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) realizacja zadań wynikająca z zarządu drogami stanowiącymi własność Gminy, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i właściwą gospodarką placów publicznych,

b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg gminnych, w tym obejmujące wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych:

– zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń   niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg,

– zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym,

– zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

– zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

– zezwoleń na lokalizację zjazdu z dróg gminnych do nieruchomości położonych przy tych drogach,

– uzgadnianie przejazdów pojazdów nienormatywnych,

3) współpraca z Zespołem ds. Inwestycji przy realizacji zadań wynikających z zarządu drogami stanowiącymi własność gminy,

4) wydawanie uzgodnień wynikających z art. 53 ust. 4, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym,

5) uzgodnień projektów budowlanych dotyczących lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub  potrzebami ruchu drogowego,

6) wydawanie warunków budowy, rozbudowy oświetlenia ulicznego,

7) wydawanie warunków budowy, rozbudowy odwodnienia ulicznego,

8) wydawanie warunków budowy, przebudowy sygnalizacji ulicznej,

9) wydawanie zgody na budowę sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej przez prywatnych inwestorów,

10) wydawanie warunków przyłączania do sieci odwodnienia ulicznego i rowu Konotopa,

11) uzgadnianie projektów remontu, budowy, przebudowy dróg,

12) uzgadnianie projektów, koncepcji projektowanych dróg,

13) uzgadnianie podziału działek przyległych do pasa drogowego,

14) prowadzenie spraw związanych z przejęciem dróg w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – w zakresie udzielania informacji o stanie zagospodarowania, zainwestowania, uzbrojenia, urządzania, utrzymania, modernizacji oraz władania zajętymi działkami wg stanu na dzień 1 stycznia 1999 roku,

15) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w zakresie udzielania informacji o stanie zagospodarowania, zainwestowania, uzbrojenia, urządzania zajętych działek.

16) udział w naradach koordynacyjnych  ws. ZUD (zdalny).

4. Warunki pracy:

Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 11 Listopada 8 w Piastowie, który nie jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją kończyn dolnych.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z obsługą komputera i urządzeń biurowych w pomieszczeniu stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią obsługą klienta, rozmowami telefonicznymi. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemym.

5. Wymagane dokumenty

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) dokumenty poświadczające wykształcenie,

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) oświadczenia:

– o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

– o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Utrzymania Miasta” w siedzibie Urzędu (Kancelaria)  w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 11 lutego 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa (www.piastow.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.1282)”

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca – Burmistrz Miasta Piastowa – zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna, że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Dodatkowe informacje i kwestionariusze do pobrania na: https://bip.piastow.pl/lista/2022-4

MS 1/2022, 3 lutego 2022