Porady prawne

Kto sprząta – ja czy gmina?

Mój dom leży przy ulicy, na której dopuszczony jest płatny postój. Kto w takiej sytuacji powinien sprzątać fragment chodnika przed moją posesją? Moim zdaniem ten obowiązek spoczywa na gminie.

Naszym zdaniem ma Pan rację. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie stanowią, że właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku, między innymi poprzez uprzątniecie śniegu, lodu, błota, spadłych liści i innych nieczystości z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości.

Za chodnik uznaje się, na potrzeby tej ustawy, wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego. Dodatkowo chodnik ten powinien być położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Przy czym słowo „bezpośrednio” należy rozumieć dosłownie – a to oznacza, że między nieruchomością a tym chodnikiem nie powinno być  żadnych elementów techniczno-użytkowych w rodzaju, np. rowów.

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Właściciel nieruchomości nie odpowiada za czystość i porządek chodnika położonego przy granicy jego nieruchomości, jeśli dopuszczono na nim płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Za czystość na tych chodnikach powinna już odpowiadać gmina.

MS 16/2021, 30 września 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *