BŁONIE

Komunikat o likwidacji kasy w Urzędzie Miejskim w Błoniu

Burmistrz Błonia informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 30 czerwca 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Miejskim w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2022 r. wszelkie wpłaty z tytułu:

  • podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Błonie należy dokonywać na konto Gminy Błonie w Banku PKO BP S.A. w Błoniu przy ul. 3 Maja 5, numer rachunku bankowego: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461,
  • opłat za odbiór nieczystości należy dokonywać na konto Gminy Błonie w Banku PKO BP S.A. w Błoniu przy ul. 3 Maja 5, numer r-ku bankowego: 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132 lub w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu przy ul. Poniatowskiego 12B.

Wpłat można dokonywać również w formie bezgotówkowej w samoobsługowych terminalach płatniczych tzw. wpłatomatach znajdujących się:

  • ul. Rynek 6 (Ratusz)
  • ul. Nowakowskiego 10 (budynek urzędu)

Należności można uregulować także gotówką w Banku PKO BP S.A. w Błoniu.

Bank PKO BP S.A. w Błoniu nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat, a tym samym decyzja ta nie spowoduje zwiększonych wydatków dla mieszkańców Gminy Błonie.

Wypłaty dla interesantów, które dotychczas realizowane były w kasie urzędu gminy będzie można w wyznaczonym dniu odebrać wyłącznie w kasie Banku PKO BP S.A. w Błoniu przy ul. 3 Maja 5.

W związku z wprowadzanymi zmianami, prosimy zainteresowane osoby o podanie swojego rachunku bankowego przy składaniu wniosków o stypendium socjalne, o zwrot akcyzy i inne. Należne świadczenia będą przekazywane bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy wskazany we wniosku.

UG Błonie

gmina Błonie

MS 10/2022, 23 czerwca 2022