Porady prawne

Kogo zaliczamy do gospodarstwa domowego

Chcę się starać o dodatek mieszkaniowy. W mieszkaniu, której zajmuję razem z rodziną zameldowana jest także babcia, która niedawno ze względu na stan zdrowia przeniosła się do domu pomocy społecznej. Czy ustalając liczbę osób składających się na moje gospodarstwo domowe powinnam wziąć pod uwagę także babcię?

Nie. Przepisy wyraźnie określają z jakich osób składa się gospodarstwo domowe. Na potrzeby wypłaty dodatku mieszkaniowego przyjmuje się, że przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez jedną osobę starającą się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego, o ile samodzielnie zajmuje ona mieszkanie, albo osobę prowadzącą takie gospodarstwo wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi. Osoby te swoje prawo do mieszkania w tym mieszkaniu wywodzą od prawa tego, co stara się o dodatek. Istnieje cała lista mieszkańców jednego mieszkania, których nie wlicza się do gospodarstwa domowego. Do tej kategorii zalicza się tych, którzy np. przebywają w domu pomocy społecznej. Jeśli pani babcia jest jego pensjonariuszką – nie powinna pani wykazywać jej w dokumentacji składanej dla celów uzyskania dodatku mieszkaniowego. Co równie istotne nie bierze się także pod uwagę dochodów uzyskiwanych przez babcię np. z tytułu emerytury lub renty. W praktyce oznacza to, że nie należy we wniosku o dodatek mieszkaniowy wykazywać babci jako mieszkańca, przy ustalaniu dochodu przypadającego na członka rodziny pomija się także uzyskiwane przez nią dochody. Oprócz pensjonariuszy domów opieki społecznej za członka gospodarstwa domowego nie uwzględnia się także tych, którzy przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym i w szkole – także tej wojskowej. Bierze się jednak pod uwagę tylko te instytucje, które zapewniają swoim rezydentom nieodpłatne, całodobowe utrzymanie. Przy ustalaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego nie bierze się pod uwagę pieniędzy zarabianych przez osoby przebywające w wymienionych wyżej ośrodkach, a także dochody tych, którzy wyprowadzili się z lokalu mieszkalnego albo zmarli przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Warto pamiętać, że wprowadzenie w błąd gminy wypłacającej dodatek mieszkaniowy będzie miało przykre konsekwencje. Jeśli bowiem urzędnicy dojdą do wniosku, że zostali okłamani co do liczby osób tworzących gospodarstwo domowe, mają prawo odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego. A takie rzeczy da się stosunkowo łatwo ustalić – wystarczy, że gmina przeprowadzi wywiad środowiskowy.

MS 6/2024, 13 czerwca 2024